Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2018-08-27 12:00 CEST

Delårs­rapport januari-juni 2018

”Stark försäljningstillväxt och stabil lönsamhetsutveckling”

April-juni 2018

 • Omsättningen i kvartalet uppgick till 309,3 miljoner kronor (186,8), en ökning med 66 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till 11 procentenheter och förvärvad tillväxt till 55 procentenheter.
 • Verksamheten har fortsatt leverera stabilt under andra kvartalet.
 • Justerad EBITDA uppgick till 34,4 miljoner kronor (20,4), en ökning med 14,0 miljoner kronor.
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 11,1 procent (12,4), en minskning med 1,3 procentenheter. Marginalen påverkades negativt av den korta våren.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 9,1 miljoner kronor (-4,6).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,44 kronor. Justerad vinst per aktie uppgick till 0,45 kronor.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 0,4 miljoner kronor (4,7).

Januari-juni 2018

 • Green Landscapings aktier noterades för handel på Nasdaq First North den 23 mars.
 • Omsättningen första halvåret uppgick till 533,7 miljoner kronor (310,5), en ökning med 72 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 40,2 miljoner kronor (20,2), en ökning med 99 procent.
 • Justerad EBITDA-marginal var 7,5 procent (6,5), en ökning med 1 procentenhet.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 9,5 miljoner kronor (5,3). Noteringskostnader om 16 miljoner kronor, samt ränte- och refinansieringskostnader relaterade till balansräkningen före noteringen om 7 miljoner kronor, har påverkat kassaflöde och resultat negativt.
 • Vinst per aktie uppgick till -0,54 kr. Justerad vinst per aktie uppgick till -0,07 kronor.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:
I linje med inledningen på året har det andra kvartalet utvecklats enligt plan med stark tillväxt och stabil lönsamhet. Omsättningen ökade med 66 procent jämfört motsvarande kvartal förra året, varav 11 procentenheter var organisk tillväxt. Justerad EBITDA ökade med 67 procent mot föregående år. Den justerade EBITDA-marginalen var 11,1 procent – i linje med vårt mål men lägre än förra året till följd av den korta våren. Väder som avviker från det normala är en faktor som kan påverka resultatet i enskilda kvartal, men jämnas vanligtvis ut över en tolvmånadersperiod.

Tillväxt i alla affärsområden
Samtliga affärsområden uppvisade en ökad omsättning i kvartalet, drivet av såväl hög efterfrågan som tidigare genomförda förvärv. Särskilt nöjd är jag att kunna konstatera stark utveckling i vårt största område Grönyteskötsel & Landscaping, där vi både vunnit nya kontrakt och utökat befintliga kundåtaganden.

Förvärv
I kvartalet har vårt dotterbolag Jacksons Trädvård förvärvat Trädexperterna, en affär som stärker koncernens ställning inom arboristtjänster i sydvästra Sverige. På koncernnivå har vi under kvartalet anställt en affärsutvecklingschef. Vi kommer därmed öka takten i förvärvsarbetet för att fortsätta konsolideringen av utemiljöbranschen. Sedan börsnoteringen i våras, som tydligt stärkt kännedomen om koncernens verksamhet och strategi, har vi noterat ett ökat intresse för Green Landscaping som en attraktiv köpare inom branschen.

Framsteg för Green Steps
Under kvartalet har vi tecknat ett första avtal inom ramen för vårt integrationsprojekt Green Steps, som syftar till att stärka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans med Göteborgs stad kommer vi ge 20-30 deltagare möjlighet till en individanpassad kompetensutveckling och praktisk erfarenhet, med målet att de ska valideras och certifieras mot branschens yrkesbevis. Jag är mycket stolt över detta projekt som tydligt avspeglar Green Landscapings vision att skapa en grön stad för alla genom entreprenörskap, socialt ansvarstagande och ett hållbart företagande. Vår förhoppning är att kunna engagera fler kommuner innan årets slut.

Vägen framåt
Vi ser en generellt gynnsam marknad framåt med goda möjligheter att fortsätta leverera kundnytta inom alla våra områden och utvecklas mot våra långsiktiga mål. Styrelsen och ledningen förbereder också bolaget för en ansökan om notering på börsens huvudlista under nästa år. En sådan flytt går helt i linje med den kvalitet som koncernen eftersträvar.

Sammantaget ser jag med tillförsikt på Green Landscapings förmåga och den potential som finns i att stärka vår ledande position på utemiljömarknaden.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 12:00 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

  Prenumerera