Våra bolagBli en del av Green

Valberedning

Enligt instruktion antagen vid Green Landscaping Groups års­stämma 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför års­stämman 2024 består av:

  • Erik Salén (utsedd av Familjen Salén genom bolag)
  • Tomas Bergström (utsedd av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB)
  • Anders Thomasson (utsedd av Johan Nordström genom bolag)
  • Per Sjöstrand (styrelseordförande)

Valberedningen lämnar förslag till års­stämman om förslag till ordförande vid års­stämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter.

För ytterligare information kontakta:

Carl-Fredrik Meijer

CFO & IR