Våra bolagBli en del av Green

Rutin för visselblåsning

Green Landscaping Group visselblåsarfunktion är en särskild kanal för att underlätta rapportering om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter. Funktionen ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt i våra verksamheter.

Vår visselblåsarfunktion är till för att minimera risker. Genom denna värnar vi om god bolagsstyrning och att bevara förtroendet för oss både hos kunder, medarbetare och allmänheten. Funktionen kan användas av medarbetare, kunder, leverantörer, underentreprenörer med flera.

Medarbetare hänvisar vi i första hand till sin närmsta chef, men om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuds du att använda funktionen och kan då vara anonym. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Notera att visselblåsarfunktionen inte är en kanal för allmänt missnöje.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Green Landscaping Group uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Skicka in anmälan

För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringsverktyget IntegrityLog av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

För att göra din anmälan kopierar du denna adress https://glg.integrity.complylog.com/ och klistrar in den i vald webbrowser.

När du genomfört din anmälan kommer du erhålla en kod som du bör spara för att kunna följa upp ditt ärende.

Anmälningar som inkommer genom det externa rapporteringsverktyget tas emot och hanteras av endast av behörig personal på Green Landscaping Group. Den behöriga personalen kommer efter mottagandet att avgöra om den inkomna informationen är av sådan karaktär att den bör hanteras inom ramen för visselblåsarsystemet och föras vidare till Green Landscaping Group visselblåsningskommitté.

Om du gjort en anmälan genom rapporteringsverktyget för visselblåsning samt nedtecknat koden som du får när du genomför din anmälan kan du följa upp ditt ärende via https://glg.integrity.complylog.com/. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera så snabbt som möjligt.

Som anmälare via systemet kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett så tas alla anmälningar på allvar och utreds. För externa utredare kan det underlätta det fortsatta arbetet om du kan kontaktas för att få kompletterande uppgifter. Därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Green Landscaping Group kan det emellertid framgå av Internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Green Landscaping Groups nätverk.

All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom.

När Green Landscaping Group mottagit och verifierat ett ärende genom rapporteringsverktyget för visselblåsning sammankallar Green Landscaping Group visselblåsningskommittén. Green Landscaping Group presenterar ärendet och lämnar därefter sin rekommendation till antingen att utreda eller lägga ner ärendet. Beslut fattas av kommittén som därefter ska rapportera till styrelsen.

Som anmälare har du rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i rapporteringsverktyget för visselblåsning. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka den till:

Green Landscaping Group AB
Biblioteksgatan 25
114  35 Stockholm