Våra bolagBli en del av Green

Alternativa nyckeltal

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. Måtten ska därför ses som ett komplement snarare än en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Eftersom Green Landscapings definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp redogörs nedan för hur de beräknats.

För ytterligare information om syftet med respektive mått hänvisas till ”Definitioner med förklaring”.