Våra bolagBli en del av Green

Definitioner

 NyckeltalDefinition/beräkning Syfte 
EBITARörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar.EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten.
EBITDARörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.EBITDA tillsammans med EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten.
EBITA-marginalRörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, i procent av omsättning.EBITA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet.
EBITDA-marginalRörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, i procent av omsättningen.EBITDA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet.
EBTResultat före skatt.EBT ger en helhetsbild av genererad vinst före skatt.
Egångsposter (NRI)Poster som tydligt skiljer sig från den normala verksamheten och är av engångskaraktär. Exempelvis notering på Nasdaq First North i mars 2018 eller vid uppsägning av hyreskontrakt i samband med förvärv.Att ge en rättvisande bild av det underliggande resultatet.
Justerad EBITAEBITA justerat för engångsposter.Justerad EBITA ökar jämförbarheten av EBITA.
Justerad EBITDA proformaEBITDA justerat för engångsposter inkl EBITDA i förvärvade bolag innevarande år innan förvärvstidpunkten.Att ge en bild av koncernens ställning kommande perioder.
Justerad EBITA-marginalEBITA justerat för engånsposter i procent av omsättningen.Justerad EBITA-marginal exkluderar effekten av engångsposter, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande operativa lönsamheten.
OrderbokAvser belopp på ännu ej levererade kontrakt och optionsårMöjlighet att bedöma hur bolaget kommer utvecklas.
Organisk tillväxtOmsättningsökning inom legala enheter som ägts hela räkenskapsåret.Att visa hur befintlig verksamhet utvecklas.
RörelsekapitalOmsättningstillgångar exklusive likvida medel minus kortfristiga skulder.Rörelsekapitalet används för att mäta företagets förmåga att möta kortfristiga kapitalkrav.