Våra bolagBli en del av Green

Bolagsordning

1 § Firma
Bolagets firma är Green Landscaping Group AB (publ).

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, självt eller genom dotterbolag, bedriva mark- och fastighetsteknisk drift, skötsel och entreprenad och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

4 § Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 500 000 kronor och till högst 10 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 35 000 000 och till högst 140 000 000.

5 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

6 § Styrelse
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

7 § Revisor
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs­afton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

9 § Ärenden på års­stämma
Vid års­stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av års­redovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

11 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).