Våra bolagBli en del av Green

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Åsa Källenius och Per Sjöstrand. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision (om sådan funktion inrättas framöver) och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av års­redovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision. I den mån valberedningen inte ges denna uppgift ska utskottet därtill biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av hela styrelsen: Per Sjöstrand, Tomas Bergström, Monica Trolle, Staffan Salén, Åsa Källenius. Per Sjöstrand är ordförande för utskottet. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.