Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2022-05-05 07:00 CEST

Green Landscaping Group delårs­rapport januari-mars 2022

5 maj 2022 – klockan 07:00 CEST Hög tillväxt och starkt förbättrad lönsamhet

Januari-mars 2022

  • Totala intäkter i kvartalet uppgick till 886 (669) mkr, vilket är en ökning med 32,5 procent*.
  • Den organiska tillväxten var 6,7 procent. Justerad för valutaeffekter var den organiska tillväxten 5,1 procent.
  • EBITA uppgick till 61 (15) mkr. En ökning med 318 (-) procent.
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,9 (2,2) procent. En ökning med 4,7 procentenheter. Utfallet innebär att det finansiella målet om en EBITA-marginal på 8% uppnåddes baserat på de senaste tolv månaderna.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (37) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,27 (-0,14) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (-0,13) kr.

* 30,6 procent exklusive valutaeffekter

CEO Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Året har börjat bra för gruppen. Omsättningen ökar kraftigt, liksom resultatet, vilket drivs både av att befintliga bolag förbättrar sig och att nya lönsamma bolag anslutits till gruppen. En viktig del av gruppens arbete är att skapa rätt förutsättningar för våra bolag och entreprenörer att lyckas och det är med stolthet jag konstate­rar att vår strategi bär frukt.

Hög tillväxt och förbättrad marginal

Vi fortsätter att växa kraftigt och totala intäkter ökade med 32,5 procent till 886 (669) mkr i kvartalet. Positivt är att den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent. EBITA utvecklades ännu bättre och uppgick till 61 (15) mkr, en förbättring med 318 procent. Den starka resultatutvecklingen drivs av att vi ökat lönsamheten i be­fintliga bolag samtidigt som vi förvärvat bolag med hög marginal. Detta betyder att EBITA-marginalen i kvartalet uppgick till 6,9 (2,2) procent.

Resultat per aktie före utspädning var 0,27 (–0,14) mkr och kas­saflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (37) mkr.

Med den förstärkta lönsamheten i första kvartalet når vi 8,2 (5,5) procent i EBITA-marginal för den senaste 12-månadersperioden vilket gör att vi nådde vårt finansiella mål på 8,0 procent. Skuld­sättningsgraden mätt som nettoskuld / EBITDA PF låg på 2,3X (2,9X). Tillväxten för senaste 12-månaderperioden slutar på 40 procent jämfört med målet att växa med 10 procent.

De senaste tre åren har vår genomsnittliga omsättningstillväxt (CAGR) varit 34 procent respektive 123 procent per år för EBITA.

Rysslands invasion av Ukraina är ett övergrepp på en suverän stat och vi har stor sympati för de som drabbats av kriget. Vi säkerställer så långt som möjligt att vi inte gör affärer med företag kopplade till ryska intressen. Genom aktiviteter i våra bolag stöttar vi Ukraina på olika sätt. Bland annat har ett av våra dotterbolag i Finland anställt personer som flytt kriget.

Vår affär påverkas av ökade insatskostnader och vi arbetar aktivt för att begränsa effekten av kostnadsökningarna. Många av grup­pens kontrakt är fleråriga och innehåller indexklausuler som ger oss möjlighet till prisjusteringar, samtidigt som många projekt med kortare löptid offereras löpande och därmed möjliggör prisjuste­ringar. Situationen bevakas noggrant och våra dotterbolags-vd:ar arbetar löpande med frågan.

Nya förvärv stärker vår position

Under första kvartalet förvärvade vi fyra bolag till gruppen; Mark­bygg Anläggning Väst AB (280 mkr i omsättning), Hallandsåsens Utemiljö AB (30 mkr), Glenn Syvertsen AS (35 mkr) i Norge samt Rainset Oy (40 mkr) i Finland. Efter kvartalets slut tecknade vi avtal om att förvärva aktierna i Aktiv Veidrift AS (240 mnok). Genom dessa förvärv stärker vi vår ställning på den nordiska marknaden samtidigt som nya, skickliga entreprenörer och medarbetare tillför ytterligare kompetens och förmåga som bygger oss starkare.

Den adresserbara marknaden avseende möjliga bolag som skulle kunna bli del av gruppen är stor och vi träffar kontinuerligt spännande bolag. Intresset kring gruppen ökar och vi ser att vårt erbjudande till entreprenörer är attraktivt. Vår långsiktighet och tro på kraften i det lokala entreprenörskapet gör att vi lägger mycket stor vikt vid den kulturella matchen mellan det nya bolaget och oss. I vår förvärvsprocess lägger vi därför stor vikt vid att lära kän­na de nya entreprenörerna ordentligt.

Det lokala entreprenörskapet är fundamentet i vår strategi och framgång

Gruppen består nu av 42 dotterbolag i Sverige, Norge och Finland. Samtliga är självständiga bolag som verkar genom lokalt beslutsfattande i en decentraliserad kontext. Genom att bejaka lokala förutsättningar och möjligheterna möter vi bäst våra kunder och leverantörers behov. Vi lägger därför stort fokus att skapa rätt förutsättningar för bolagen att verka.

Som grupp arbetar vi också strukturerat med att tillvarata den kompetens som finns ute i de lokala bolagen, samtidigt som vi på gruppnivå stödjer och utvecklar. Bland annat genom metoder för verksamhetsutveckling/LEAN och initiativ kopplade till digitalise­ring.

Jag är stolt över den resa vi genomför med målet att konsolidera den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping, och jag ser utfallet från det gångna kvartalet som ett bevis på att vår strategi är bärkraftig.

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Group’s koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 5 maj klockan 10:00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Telefon: SE: +46850558369 UK: +443333009265 US: +1 6319131422 PIN: 11221528#
Webcast: https://financialhearings.com/event/44141

 

 


Denna information är sådan som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera