Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2022-08-19 07:00 CEST

Green Landscaping Group delårs­rapport januari-juni 2022

19 augusti 2022 – klockan 07:00 CEST Fortsatt positiv utveckling med stabil vinstmarginal och hög tillväxt.

April – juni 2022

  • Totala intäkter i kvartalet uppgick till 1 143 (794) mkr, vilket är en ökning med 43,9 procent*.
  • Den justerade organiska tillväxten var 5,4 procent**.
  • EBITA uppgick till 92 (65) mkr. En ökning med 40,9 procent.
  • EBITA-marginalen uppgick till 8,0 (8,2) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (104) mkr.
  • Redovisad skatt under perioden uppgick till 19 (2) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,81 (0,76) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,81 (0,74) kr.

* 43,3 procent exklusive valutaeffekter
** Justerad för nedlagd verksamhet i Region Stockholm. Ojusterad tillväxt uppgick till 3,4%.

CEO Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Den positiva utvecklingen för bolaget fortsätter och det andra kvartalet för året uppvisar kraftig tillväxt både i omsättning och resultat. Utvecklingen är stabil och EBITA-marginalen är kring 8 procent trots en osäker omvärld med inflation, energi och logistik­utmaningar.

Framdriften för bolaget har varit bra de senaste tre åren då vi vuxit med över 30 procent årligen samtidigt som lönsamheten (EBITA-marginal) ökat med över 6 procentenheter till dryga 8 pro­cent. Orderboken är rekordstor med 6,7 miljarder kronor. Att ha en tyngdpunkt mot offentlig sektor och verka inom grön infrastruktur ger oss goda förutsättningar att leverera genom en konjunkturcy­kel.

Fortsatt stark tillväxt i omsättning och resultat

Intäkterna i andra kvartalet ökade med 44 procent till 1 143 (794) mkr och EBITA med motsvarande 41 procent till 92 (65) mkr. EBITA-marginalen var 8,0 (8,2) procent. Den starka utvecklingen förklaras dels av att lönsamma bolag förvärvats samtidigt som befintliga bolag utvecklas positivt. Den justerade organiska om­sättningstillväxten var 5,4 procent för andra kvartalet vilket är den stabila nivå vi eftersträvar.

Resultat per aktie före utspädning var 0,81 (0,76) kr och kas­saflödet uppgick till 15 (104) mkr. Skillnaden i kassaflöde beror främst på hur betaldagarna ligger i månaden och en effekt av ökad andel projektverksamhet från förvärvade bolag.

Även detta kvartal levererar vi starkt utifrån bolagets finansiella mål. Omsättningstillväxten för den senaste 12-månadersperioden var 40 procent, vilket överträffar vårt mål om 10 procent. EBITA-marginalen var 8,1 procent jämfört med målsättningen om 8,0. Skuldsättningsgraden mätt som nettoskuld /EBITDA PF var 2,4X (mål under 2,5X).

Våra långa kundrelationer och fleråriga kontrakt mot främst offentlig sektor skapar stabilitet och förutsägbarhet. Vi märker av ökade priser på insatsvaror och transport vilket successivt jus­teras för i anbudspriser med en viss eftersläpning vilket påverkar marginalen något negativt. Våra bolag drivs av lokala entrepre­nörer som är skickliga att anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar. Sammantaget ger detta robusthet och trygghet i en omvärld som är mer osäker än tidigare.

Ytterligare förvärv stärker bolagets ställning på norska marknaden

Under årets andra kvartal stärktes vår ställning på den norska marknaden genom förvärvet av Aktiv Veidrift AS. Bolaget är välre­nommerat och omsätter årligen cirka 240 mnok.

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera välskötta och lönsam­ma bolag som passar in i gruppen och upplever ett starkt intresse för vårt erbjudande. Att bli del av ett större sammanhang samtidigt som självständigheten i det lokala entreprenörskapet består är attraktivt och en framgångsfaktor för oss. En förutsättning för att ett förvärv ska ske är att vi finner en kulturell match med det nya bolaget som kan borga för ett gott samarbete framgent.

Vår strategi grundar sig på kraften i det lokala entreprenörskapet

Sedan motsvarande kvartal 2021 har vi växt med nio bolag till att nu bestå av 42 självständiga dotterbolag.

Vi arbetar metodiskt för att tillvarata och sprida kompetens och idéer samtidigt som vi aktivt stödjer och utvecklar där det finns behov. Värde tillförs bolagen i gruppen genom den professionali­sering som sker. Det har skett en tydlig uppgradering av ledar- och affärsmannaskapet i bolaget de senaste åren. I takt med att nya och framgångsrika bolag kommit in i gruppen med god lönsamhet har kraven på befintliga bolag ökat och gränsen för vad som är möjligt höjts signifikant.

Det synliga resultatet av den höjda kvalitén på ledarskapet är tillväxten och den ökade lönsamhetsmarginalen. Det är fantastiskt att se hur kulturen i bolaget utvecklas vilket skapar både högre arbetsglädje och större självsäkerhet. En vinnande företagskultur helt enkelt.

Det är glädjande att vi nu levererar ännu ett starkt kvartal. Bo­lagets strategi är bevisligen framgångsrik och vår målmedvetenhet ger resultat. Det är tillfredsställande att bolaget uppvisar stabilitet och trygghet, trots stor osäkerhet i världen.

 

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Group’s koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 19 augusti klockan 10:00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska.

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 3198 4884
US: +1 412 317 6300

PIN-kod för samtliga nummer: 5164427#

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q2-2022

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 70838 58 12,johan.nordstrom@glgroup.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se


Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera