Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2023-02-16 07:00 CET

Green Landscaping Group bokslutskommuniké 2022

16 februari 2023 – klockan 07:00 CET

Oktober-december 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 1 625 (935) mkr.
  • Den organiska tillväxten var 14 procent.
  • EBITA ökade med 98 procent till 166 (84) mkr.
  • EBITA-marginalen uppgick till 10,2 (8,9) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 215 (47) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 (0,61) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,40 (0,60) kr.

VD-kommentar

Året avslutades med en tillväxt på 74 procent för det fjärde och sista kvartalet, en EBITA-marginal över 10 procent, och ett kassa­flöde från den löpande verksamheten på 215 mkr.

Därmed summerar vi ett framgångsrikt och händelserikt år för Green Landscaping Group. Vi välkomnade elva nya bolag, notera­de ökade intäkter såväl organiskt som via förvärv, en EBITA-margi­nal om 8,5 procent och vi går in i 2023 med en bra orderbok.

Positiv utveckling i en turbulent omvärld

Green Landscaping Group levererade ett starkt kvartal, trots den påtagliga osäkerhet som råder i omvärlden. Intäkterna ökade med 74 procent och uppgick till 1,6 (0,9) mdr till följd av organisk tillväxt och nytillkomna bolag. Hög efterfrågan från våra kunder, i kombi­nation med att flera av våra kundavtal indexerats under kvartalet till följd av den kraftiga inflationen, bidrog till att den organiska tillväx­ten uppgick till 14 procent. Efterfrågan ökade i det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal i linje med normal säsongsvaria­tion. Orderboken fortsatte att stärkas och uppgick vid års­skiftet till 7,8 mdr där merparten avser fasta avtal mot offentlig sektor.

EBITA uppgick till 166 (84) mkr och EBITA-marginalen steg med drygt en procentenhet till 10,2 (8,9) procent. För helåret uppgick marginalen till 8,5 (7,4) procent.

Ett flertal av bolagen med lägre lönsamhet har successivt för­bättrat sig genom ett långsiktigt och metodiskt arbete. Det gläder mig och jag vill rikta ett stort tack till medarbetarna som åstadkom­mit detta, ofta i samarbete med vårt LEAN-team. Vår strategi att förvärva branschens främsta bolag med de bästa entreprenörerna resulterar även i en positiv effekt på EBITA-marginalen.

Den höga inflationen påverkade oss även i det fjärde kvartalet med ökade kostnader. I de flesta kundavtal indexeras priserna till följd av inflationen års­vis.

Resultat per aktie efter utspädning ökade med 133 procent och uppgick till 1,40 (0,61) kr i kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 215 (47) mkr i kvartalet. Ett starkt kassaflöde ger oss friheten att själva reglera vår skuldsättningsnivå, vilket är en fördel i tider av åtstramningar på finansmarknaden. Under kvartalet sjönk nettoskulden i relation till EBITDA till 2,4 gånger, väl i linje med vårt långsiktiga mål.

Vår strävan är att vara ett hem för branschens bästa entreprenö­rer. Under kvartalet anslöt sig fyra bolag till gruppen; H&K Sandnes i Norge med en omsättning på cirka 140 mnok, H.T. Vike i Norge med en omsättning på cirka 60 mnok, samt Taimisto Huutokoski på 3,5 meuro i Finland. Som tidigare nämnts tog vi första steget in på en marknad utanför Norden genom förvärvet av UAB Stebule i Litauen, ett bolag som omsätter 13 meuro och har 330 anställda. Samtliga förvärvade bolag drivs av skickliga entreprenörer med god kunskap om den lokala marknaden. De är också representan­ter för den affärskultur vi fäster stort värde vid. Totalt beräknas de fyra bolagen tillföra cirka 370 mkr i omsättning årligen med en god lönsamhet.

Vi är väl förberedda

Det har nu gått ett antal år sedan vi lade fast strategin för Green Landscaping Group. Vi är verksamma på en fragmenterad mark­nad där vi är en av få större aktörer. Marknaden kännetecknas av en stabil och uthållig tillväxt, med små variationer mellan åren. Kunder i offentlig sektor står för omkring två tredjedelar av våra intäkter. Vid en närmare analys framgår att den andel av kunder­nas totala driftskostnader som läggs på utemiljö är mycket liten och även varit i det närmaste oberoende av konjunktursvängningar under den senaste femtonårs­perioden. Med flera års­ framgångs­rikt förbättringsarbete bakom oss, ett i mitt tycke välförtjänt gott rykte på marknaden för företagsförvärv, och en stark position på en attraktiv marknad har vi skäl att vara optimistiska på såväl kort som lång sikt.

Sammanfattningsvis är vi väl förberedda för kommande år.

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Groups koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 16 februari klockan 09:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.

https://ir.financialhearings.com/green-landscaping-group-q4-2022

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konfe­rens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004413

 

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

 


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera