Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2019-11-06 08:00 CET

Delårs­rapport januari-september 2019

”Kvartal med fortsatt tillväxt och lönsamhet enligt plan” Juli-September 2019 · Omsättningen i tredje kvartalet uppgick till 492,0 (267,1) mkr, en ökning med 84,2 procent. · Organisk tillväxt uppgick till 5,4 procent. · EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101,4 procent. · Justerad EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101,4 procent. · Justerad EBITA marginal uppgick till 5,9 (5,1) procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 (-31,5) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades positivt med 12,7 mkr p.g.a. IFRS 16. · Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,47) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 (0,47) kronor. · Påverkan av IFRS 16 på EBITA uppgick till –0,1 mkr och 0 i nettokassaflöde. · Efter kvartalets utgång meddelades avsikten att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Det tredje kvartalet har utvecklats enligt våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 492 (267,1) mkr och justerad EBITA till 28,8 (14,3) mkr med en marginal om 5,9 (5,1) procent. Vi växer med andra ord kraftigt – omsättningsökningen uppgår till 84% och EBITA ökar med 101%. Perioden är högsäsong och jag är nöjd att kunna konstatera organisk tillväxt om drygt 5 procent, samtidigt som lönsamheten förbättrats. Integrationsarbetet av Svensk Markservice fortskrider, och vi har också kunnat intensifiera vårt förvärvsarbete. Vår största utmaning finns fortsatt i region Öst, som inte levererar i linje med övriga organisationen.

Stärkt kassaflöde
Utöver den organiska tillväxten och marginalen i kvartalet som nämns ovan är jag nöjd att vi fortsätter förbättra kassaflödet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
76,4 (-21,8) mkr i utgången av tredje kvartalet. Justerat för IFRS 16-effekten om 35,3 mkr är kassaflödet i år 41 mkr. Om vi jämför kassaflödet från den löpande verksamheten efter amortering av leasingskuld har vi genererat cirka 35 mkr mer än föregående år. Det drivs av högre resultat, bättre hanterat rörelsekapital och bättre nyttjande av lokaler, bilar och maskiner.

Krafttag i region Öst
För att komma till rätta med utmaningarna har vi vidtagit flera åtgärder med särskilt fokus på verksamheten inom grönyteskötsel i Stockholm. Vi har decentraliserat strukturen och skapat tre nya resultatenheter med nya chefer. I tillägg har vi rekryterat en ny regionchef, vilket innebär att vi sammanlagt har tre nya ledningsresurser som jobbar dedikerat med att förbättra verksamheten och stärka lönsamheten.

Fortsatt framdrift i integrationsarbetet
Jag är tillfreds över hur bra integrationen av Svensk Markservice har fungerat givet de risker som är förknippade med förvärv av den här storleken. Fokus i tredje kvartalet har främst legat på att leverera god kvalitet till våra kunder medan integrationsarbetet till viss del fått stå tillbaka med anledning av högsäsong i verksamheten. Snart går vi in i en något lugnare period då växtligheten avtar och vi åter kan fokusera på att effektivisera verksamheten för att ytterligare förstärka positionen som nummer ett på marknaden med det mest attraktiva tjänsteutbudet i Sverige.

Intensifierat förvärvsarbete
I kvartalet tecknades avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne. Förvärvet passar väl in i den befintliga verksamheten och stärker ytterligare vår position i region Syd. Vi har träffat många spännande bolag under kvartalet och för flera dialoger. Vi har också börjat identifiera potentiella uppköpskandidater utanför Sverige, även om det är för tidigt att säga när i tid expansion kan ske.

 

Ökat fokus på decentralisering
Vår kultur genomsyras av en stark entreprenörsanda som vi är övertygade om är viktig för ett framgångsrikt företag. Vår organisationsstruktur är decentraliserad med betoning på ansvar och befogenheter men även på flexibilitet och affärsmannaskap. Vi är inne i en process att bolagisera fler resultatenheter för att ytterligare förstärka den lokala kulturen.

Vår verksamhet spänner över hela Sverige där marknaderna skiljer sig åt lokalt både vad gäller klimat och affärer. Som mindre bolag med eget ansvar skapar vi organisationer som snabbt kan reagera på olika händelser på marknaden och bättre möta kundernas behov.

Presentation av rapporten

Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 6 november klockan 10.30 CET.

Deltagare ringer in på 08-505 583 59

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q3-2019

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 klockan 08:00 CET.

Bilder

    Prenumerera