Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2020-08-26 08:00 CEST

Delårs­rapport januari-juni 2020

”God marginalutveckling i kvartalet” April-juni 2020 · Omsättningen i kvartalet uppgick till 552,1 (532,3) mkr, en ökning med 3,7 procent. Den organiska tillväxten var 1,2 pro­cent efter justering för en nedlagd enhet i Svensk Markservice. · EBITA uppgick till 46,5 (26,2) mkr. En ökning med 77,5 procent. · EBITA marginal uppgick till 8,4 (4,9) procent. · Engångsposter uppgick till 0,0 (8,7) mkr. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,0 (45,5) mkr. · Nettoskulden uppgick till 518,5 (652,9) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,82 (0,40) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,82 (0,40) kronor. · Viss negativ påverkan av covid-19 avseende omsättning och resultat. · Under kvartalet genomfördes företrädesemissionen som annonserades i första kvartalet. Bolaget tillfördes 148,6 mkr efter transaktionskostnader.

Koncernchef Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Det är glädjande att se resultatförbättringen efter det omfattande arbetet med integrationen av Svensk Markservice som resulterat i sänkta kostnader och förbättrad effektivitet.

Att förvärva bolag är en central del av vår strategi och vi har en aktiv förvärvsagenda. Det är positivt att se att de nyligen förvärvade bolagen bidrar med ökad omsättning och marginal.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 552,1 (532,3) mkr, vilket är en ökning med 3,7 procent. EBITA uppgick till 46,5 (26,2) mkr med en marginal om 8,4 (4,9) procent, motsvarande en ökning med 77,5 procent. Förra året uppgick justerad EBITA till 34,9. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,0 (45,5) mkr under kvartalet.

Positiv marginalutveckling

Den starka marginalutvecklingen är ett resultat av ett fokuserat integrationsarbete med att öka lönsamheten. Arbetet med att integrera Svensk Markservice inleddes Q1 2019 och nu ser vi påtagliga resultat. Arbetet fortlöper och under kvartalet har vi till exempel avslutat en underpresterande enhet i Svensk Markservice i region Öst.

Segmenten

Vi har en positiv utveckling vad gäller omsättning och lönsamhet i region Syd och Väst drivet av både organisk och förvärvad tillväxt. I processen att bolagisera resultatenheter har vi under andra kvartalet etablerat tre nya fristående bolag i region Syd.

I region Öst har vi goda resultat av de åtgärder som genomförts inom Grönyta Stockholm som visar stärkt lönsamhet. Vi har också vunnit nya samt framgångsrikt försvarat befintliga kundkontrakt. Till exempel finparkerna i Stockholm och skötsel av stadsdelsförvaltning Hässelby/Vällingby. Regionens omsättning påverkas negativt av att den underpresterande enheten i Svensk Markservice avslutats.

Region Mitt som har ett stort vinterberoende påverkas även i detta kvartal av den milda vintern. Vi har även haft uppstartskostnader för nya kundprojekt som påverkar lönsamheten under kvartalet.

Covid-19

Utbrottet av covid-19 påverkar hela vårt samhälle och i den uppkomna situationen arbetar vi systematiskt i den dagliga driften för att säkerställa våra medarbetares hälsa och att fortsatt kunna leverera utan avbrott till våra kunder. Vi är imponerade av den vilja som finns bland våra medarbetare att stödja både varandra och kunder med säkra och innovativa lösningar. Vi har en viss negativ påverkan av den pågående pandemin avseende omsättning och resultat.

Fulltecknad nyemission möjliggör fortsatta förvärv

En central del av vår strategi är att konsolidera den nordiska marknaden inom skötsel och finplanering av utemiljö. I juni genomfördes den tidigare annonserade företrädesemissionen som fulltecknades. Företrädesemissionen ger företaget ett kassatillskott om 148,6 mkr efter transaktionskostnader. Genom tillskottet av kapital har vi skapat förutsättningar för att i högre takt kunna realisera strategin.

Under sommaren slutfördes förvärvet av TH Anlegg AS verksamhet inom finplanering i Norge. Vi är i dialog med flera intressanta entreprenörer i Norden som liksom oss brinner för att skapa gröna städer genom entreprenörskap, socialt ansvarstagande och hållbart företagande.

Presentation av rapporten

Green Landscapings Koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 26 augusti klockan 10.30 CET.

Deltagare ringer in på 08-505 583 53

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q2-2020

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Bilder

    Prenumerera