Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2019-02-25 08:00 CET

Bokslutskommuniké 2018

”Stort fokus på integrationen av Svensk Markservice och fortsatt hög tillväxt”

Oktober-december 2018

 • Omsättningen i kvartalet uppgick till 375,0 miljoner kronor (264,2), en ökning med 42 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till 3 procentenheter och förvärvad tillväxt till 39 procentenheter.
 • Justerad EBITDA uppgick till 33,2 miljoner kronor (21,4).
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 8,9 procent (8,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,1 miljoner kronor (35,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,42 kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,42 kronor.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,29 kronor.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -25,2 miljoner kronor (-3,2) vilket främst härrör från förvärvet av Svensk Markservice.
 • Förvärven av Svensk Markservice och Mark & Miljö Projekt i Sverige slutfördes.

Januari-december 2018

 • Omsättningen uppgick till 1 180,1 miljoner kronor (799,3), en ökning med 48 procent varav 8 procentenheter är organisk och 40 procentenheter förvärvad tillväxt.
 • Justerad EBITDA uppgick till 97,2 miljoner kronor (65,9), en ökning med 47 procent.
 • Justerad EBITDA-marginal var 8,2 procent (8,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 miljoner kronor (17,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 kronor.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,23 kronor.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -41,9 miljoner kronor (-10,2) vilket härrör från noteringskostnader och förvärvet av Svensk Markservice.
 • Koncernen konverterade till IFRS i delårs­rapporten januari-september. Se not 2 för mer information.
 • Green Landscapings aktier noterades för handel på Nasdaq First North den 23 mars.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för helåret 2018.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Året avslutades med fortsatt stark tillväxt. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 375 miljoner kronor, vilket är 42 procent högre än motsvarande kvartal i fjol. Omsättningen fick en extra skjuts i december då förvärvet av Svensk Markservice, en rikstäckande aktör inom segmentet Grönyteskötsel & Landscaping, slutfördes. Den organiska tillväxten var 3 procent i kvartalet och 8 procent för helåret, vilket är bättre än marknads­tillväxten. Förvärvet av Svensk Markservice innebär att vi vuxit kraftigt och närmar oss två miljarder kronor i omsättning för 2019.

Vår kraftiga tillväxt under det senaste året har medfört att vår vinstmarginal ej utvecklats tillfredsställande. Under 2019 avser vi att öka fokus på vinstmarginal och kundnöjdhet. Framförallt innebär detta att slutföra integrationen av Svensk Markservice. Vi avser dock att fortsätta konsolidera branschen enligt vår tidigare kommunicerade strategi.

I vår bransch, som i många andra, är en god lönsamhetsmarginal starkt sammankopplat med nöjda kunder. Strategin för att komma ännu närmare våra kunder är ökad decentralisering och lokalt beslutsfattande.

Nytt förvärv i Skåne
Strategin att konsolidera branschen fortsätter och i kvartalet förvärvades utöver Svensk Markservice även Mark & Miljö, med huvudsaklig verksamhet inom finplanering av utemiljöer i Malmö. Mark & Miljö är ett typexempel på sådana bolag som vi söker enligt vår förvärvsstrategi, med fokus på tydliga synergier och lönsamma kontraktsportföljer där vi tillsammans med de förvärvade bolagen kan skapa ökad kundnytta.

Integration av Svensk Markservice
Vi slutförde förvärvet av Svensk Markservice i december efter godkännande från Konkurrensverket och integrationsarbetet påbörjades omgående. Vi ser framför allt att synergier kan utvinnas genom förbättrad sourcing, effektivitet och ett utökat tjänsteerbjudande – vilket kommer kunderna till gagn. Vi har en tydlig plan för integrationsarbetet som nu genomförs. Integrationen är omfattande och innebär att vi samlokaliserar och samarbetar i orter där vi tidigare haft överlappande verksamheter. Det finns mycket goda förutsättningar att realisera de tidigare kommunicerade synergierna om 25 miljoner kronor till 2020, till de tidigare angivna kostnaderna.

Regionsuppdelning
För att bättre styra Green Landscapings verksamhet efter förvärvet av Svensk Markservice har vi utökat strukturen med två regioner.

Arbetet med att notera bolaget på Nasdaq Stockholm fortskrider enligt plan och vår ambition är att listbyte ska kunna ske under det första halvåret 2019.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 8:00 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

  Prenumerera