Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-05-14 11:15 CEST

Kommuniké från års­stämma i Green Landscaping Group AB (publ)

Vid års­stämma i Green Landscaping Group AB (publ) idag den 14 maj 2020 beslutades följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Års­stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Beslut om dispositioner av vinst
Års­stämman godkände styrelsens förslag att bolagets ansamlade vinstmedel om 306 304 729 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2019.

Beslut om ansvarsfrihet, ny- och omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Års­stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Års­stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa Källenius omvaldes som styrelseledamöter och Tomas Bergström valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa års­stämma. Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa års­stämma.

Års­stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa års­stämma ska uppgå till totalt 750 000 kronor varav 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode om 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa års­stämma. I övrigt ska inga arvoden utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Års­stämman omvalde revisionsbolaget EY som revisor och beslutade att arvode ska utgå enligt godkänd räkning. EY har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Års­stämman beslutade om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning. Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna (eller kända aktieägargrupperna) per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Års­stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
Års­stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2020/2023 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 555 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till det helägda dotterbolaget Green Landscaping Incentive AB. Års­stämman beslutade vidare att godkänna att Green Landscaping Incentive AB får överlåta högst 555 000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och koncernledningen samt verkställande direktörer och vissa nyckelpersoner i bolagets dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2020/2023. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm mellan den 7 maj 2020 och 20 maj 2020. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 22 maj 2023 och 16 juni 2023. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Års­stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering av högst så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet motsvarar 10 procent av det totala aktiekapitalet i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Års­stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med bolagets egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission av aktier
Års­stämman bemyndigande styrelsen att, under tiden fram till nästa års­stämma, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om maximalt 155 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Syftet med bemyndigandet är att kunna driva en fortsatt aktiv förvärvsagenda och att reducera bolagets skuldsättning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Års­stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma.

Ytterligare information från års­stämman
Fullständiga förslag avseende års­stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Protokollet från års­stämman kommer vidare hållas tillgängligt på hemsidan senast två veckor efter års­stämman.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 11:15 CET.

Bilder

    Prenumerera