Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2019-04-11 10:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRS­STÄMMA I GREEN LANDSCAPING HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Landscaping Holding AB (publ), org.nr 556771-3465 (”Bolaget”), kallas härmed till års­stämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 15.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 9 maj 2019; samt

(ii) senast torsdagen den 9 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget, att: Års­stämma, Box 70 396, 107 24 Stockholm eller via e-post till agm@greenlandscaping.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 9 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud kommer finnas tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av års­redovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
12. Val av styrelseledamöter och revisor;
13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda;
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier;
18. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring);
19. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid års­stämman välja Per Sjöstrand.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel om 282 543 802 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

Punkt 10–12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen fram till slutet av nästa års­stämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare så föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Valberedningen föreslår att års­stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa Källenius samt om nyval av Stefan Dahlbo till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa års­stämma. Nuvarande styrelseledamot Andreas Bruzelius har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att Per Sjöstrand omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m. kommer finnas tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att års­stämman beslutar att för den kommande ettårs­perioden omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa års­stämma ska uppgå till totalt 750 000 kronor, varav 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår därutöver att arvode om 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa års­stämma. I övrigt föreslås att inga arvoden ska utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår att principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning antas i huvudsak enligt nedan (tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat).

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna (eller kända aktieägargrupperna) per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om en ägarförändring äger rum bland de till röstetalet största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en till röstetalet större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som utsetts av den efter förändringen till röstetalet minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot.

Om en ledamot som utsetts av en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra till röstetalet större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de till röstetalet största aktieägarna (dvs. först till den till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den till röstetalet näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid års­stämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, revisorer, arvode till revisorer, principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med huvudsakligt innehåll enligt nedan.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknads­mässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för Bolaget rimliga kostnader. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig lön ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern- eller affärsområde) samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta års­lönen för verkställande direktör och maximalt 35 procent av den fasta års­lönen för övriga personer i koncernledningen. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknads­mässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut mot­svarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader, alltså ska fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Eventuell rätt till avgångsvederlag ska som huvudregel minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från annan arbetsgivare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara 6 månader för verk­ställande direktören och 3–6 månader för övriga ledande befattningshavare. De ledande befattningshavarna ska, såvida inte annat särskilt överenskommits, erbjudas pensionsvillkor enligt Bolagets ITP-plan eller ha motsvarande premiebestämda pensionsvillkor som är marknads­mässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 60 års­ ålder. Styrelsen ska ha rätt att frångå rikt­linjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens fullständiga förslag kommer hållas tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan.

Punkt 15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

Styrelsen föreslår att års­stämman beslutar om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 genom att Bolaget genomför en riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör och koncernledningen samt verkställande direktörer och vissa övriga nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag (”Ledningen”) på nedanstående villkor (”Incitamentsprogram 2019/2022”).

A. Emission av teckningsoptioner till dotterbolaget

Styrelsen föreslår att års­stämman beslutar om en emission av högst 730 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Green Landscaping Incentive AB, org.nr 559148–3242, (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från och med den 16 maj 2019 till och med den 31 maj 2019 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på den marknads­plats där Bolaget har sin primärnotering under perioden 2 maj 2019 till och med 14 maj 2019, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden den 16 maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 730 000 stycken motsvarande cirka 2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 51 830 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Ledningen ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Ledningen

Styrelsen föreslår vidare att års­stämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 730 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2019/2022 till Ledningen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2022.

Incitamentsprogram 2019/2022 kommer att omfatta högst följande antal teckningsoptioner för de Ledningen:

  • Bolagets verkställande direktör kan erbjudas förvärva högst 219 000 teckningsoptioner,
  • koncernledningen kan erbjudas förvärva högst 146 000 teckningsoptioner per deltagare, och
  • verkställande direktörer och övriga nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag kan erbjudas förvärva högst 146 000 teckningsoptioner per deltagare.

Teckningsoptionerna ska erbjudas Ledningen till en kurs motsvarande ett beräknat marknads­värde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 14 maj 2019 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på den marknads­plats där Bolaget har sin primärnotering under perioden 2 maj 2019 till och med 14 maj 2019.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till de Ledningen senast före års­stämman 2020, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Ledningen ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att års­stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 3 580 000 aktier, motsvarande cirka 10 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknads­mässig teckningskurs enligt de rådande marknads­förhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att års­stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa års­stämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet ska Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

Utnyttjandet av bemyndigandet under denna punkt är villkorat av att Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

Styrelsen föreslår att års­stämman fattar beslut om att § 1 i bolagsordningen ska ha följande lydelse, innebärande att bolagets firma ändras:

Nuvarande lydelse:

§1 Firma / Name

Bolagets firma är Green Landscaping Holding AB (publ).

The company's name is Green Landscaping Holding AB (publ).

Föreslagen lydelse:

§1 Firma / Name

Bolagets firma är Green Landscaping Group AB (publ).

The company's name is Green Landscaping Group AB (publ).

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner den föreslagna firman. Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 35 849 663. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på års­stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klarabergsviadukten 70 i Stockholm senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att läggas fram på års­stämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________

Stockholm, april 2019
Styrelsen

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

    Prenumerera