Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-04-12 19:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRS­STÄMMA I GREEN LANDSCAPING HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Landscaping Holding AB (publ), org.nr 556771-3465 (”Bolaget”), kallas härmed till års­stämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 16.30 på World Trade Center (konferensavdelningen plan 1) med adress Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 7 maj 2018; samt

(ii) senast måndagen den 7 maj 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Green Landscaping Holding AB (publ), att: Års­stämma, Box 70396, 107 24 Stockholm eller via e-post till agm@greenlandscaping.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 7 maj 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud kommer finnas tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av års­redovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
 12. Val av styrelseledamöter och revisor;
 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning och arvode till valberedningens ledamöter;
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Bolagets styrelseordförande Per Sjöstrand, Michael Gentili (utsedd av FSN Capital III*), Staffan Salén (utsedd av Westindia Aktiebolag som ägs av familjen Salén) och Anders Thomasson (utsedd av en grupp aktieägare bestående av Johan Nordstrom Invest AB och CapNorth AB som ägs av Johan Nordström). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-13 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelsens ordförande Per Sjöstrand föreslås väljas som ordförande vid års­stämman.

Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter: Per Sjöstrand (ordförande), Andreas Bruzelius, Curt Germundsson, Åsa Källenius och Monica Trolle. Styrelsen har inga suppleanter. Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa års­stämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare så föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Styrelseledamöterna Per Sjöstrand, Andreas Bruzelius, Åsa Källenius och Monica Trolle föreslås för omval och Johan Nordström och Staffan Salén föreslås för nyval till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa års­stämma. Nuvarande styrelseledamot Curt Germundsson har meddelat att han inte ställer upp för omval. Per Sjöstrand föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och i andra bolag m.m. kommer finnas tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan.

Revisionsbolaget EY föreslås omväljas som revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa års­stämma ska uppgå till totalt 625 000 kronor varav 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter med undantag för bolagets VD Johan Nordström och Andreas Bruzelius som i egenskap av anställd hos FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital III) avsagt sig rätten till arvode.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Föreslås att arvode om 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa års­stämma. I övrigt föreslås att inga arvoden ska utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning och arvode till valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning antas enligt nedan (tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat).

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna (eller kända aktieägargrupperna) per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om en ägarförändring äger rum bland de till röstetalet största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en till röstetalet större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som utsetts av den efter förändringen till röstetalet minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot.

Om en ledamot som utsetts av en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra till röstetalet större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de till röstetalet största aktieägarna (dvs. först till den till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den till röstetalet näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid års­stämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen och ersättning till dess ledamöter.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Föreslås att inget arvode ska utgå till ledamöter av valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8 och 14–15 i föreslagen dagordning.

Punkt 8. Disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel om 113 989 361 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2017.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med huvudsakligt innehåll enligt nedan (inga ändringar i förhållande till de riktlinjer som fattades beslut om vid extra bolagsstämma den 11 mars 2018).

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknads­mässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig lön ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern- eller affärsområde) samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta års­lönen för verkställande direktör och maximalt 35 procent av den fasta års­lönen för övriga personer i koncernledningen. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande om inte annat avtalats. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknads­mässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut mot­svarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader, alltså ska fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Eventuell rätt till avgångsvederlag ska som huvudregel minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från annan arbetsgivare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara 6 månader för verk­ställande direktören och 3-6 månader för övriga ledande befattningshavare. De ledande befattningshavarna ska, såvida inte annat särskilt överenskommits, erbjudas pensionsvillkor enligt bolagets ITP-plan eller ha motsvarande premiebestämda pensionsvillkor som är marknads­mässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 60 års­ ålder. Rörlig ersättning ska som huvudregel vara pensionsgrundande. Styrelsen ska ha rätt att frångå rikt­linjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens fullständiga förslag kommer hållas tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att års­stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 3 550 000 aktier, motsvarande cirka 10 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget per idag baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknads­mässig teckningskurs enligt de rådande marknads­förhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid års­stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Per den 12 april 2018 finns totalt 35 498 909 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på års­stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Klarabergsviadukten 70 i Stockholm senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att läggas fram på års­stämman.

_____

Stockholm, april 2018
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 19.00 CET.


* Med FSN Capital III avses FSN Capital Holding Jersey III Limited, i dess egenskap av general partner för FSN Capital GP III L.P. i dess egenskap av general partner för FSN Capital III Limited Partnership.

Bilder

  Prenumerera