Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2018-05-14 12:45 CEST

Delårs­rapport januari-mars 2018

”Positiv inledning på året”
 • Green Landscapings aktier noterades för handel på Nasdaq First North den 23 mars.
 • Omsättningen i kvartalet uppgick till 224,4 miljoner kronor (123,8), en ökning med 81,3 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till 27 procentenheter och förvärvad tillväxt till 54 procentenheter.
 • Kvartalet har präglats av hög aktivitet inom snö- och halkbekämpning vilket bidrog med majoriteten av tillväxten. Den underliggande tillväxten bedöms vara cirka 5 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 5,8 miljoner kronor (–0,2), en ökning med 6,0 miljoner kronor.
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 2,6 procent (–0,1), en ökning med 2,7 procentenheter.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 0,3 miljoner kronor (–0,7)
 • Vinst per aktie uppgick till –0,98 kronor.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 16,3 miljoner kronor (0,5) varav 16,0 miljoner kronor är kostnader relaterade till noteringen på Nasdaq First North.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Jag är nöjd att kunna summera en positiv inledning på året med utveckling enligt plan och mot våra långsiktiga mål. Omsättningen ökade 81 procent jämfört med första kvartalet 2017, vilket framför allt är en effekt av våra många förvärv under föregående år. För att få en bättre bild av den underliggande utvecklingen ökade omsättningen med 27 procent i jämförelse med förra året. Justerad EBITDA ökade samtidigt med 87 procent mot föregående år pro forma, ett resultat som jag är mycket nöjd med. Marginalen på sista raden justerat för noteringskostnaderna förbättrades med 2,6 procentenheter.

Jag är även tacksam över de nya kunder vi fått under kvar­talet, ett tecken på att vårt serviceerbjudande är uppskattat.

Lång vinter påverkar resultatet i båda riktningarna
Första kvartalet betyder lågsäsong för oss. Vädret under inledningen på året har påverkat utvecklingen i våra segment i olika riktning. Grönyteskötsel & Landscaping, som omfattar underhållstjänster av park- och grönområden, där bland annat snöröjning ingår, fick positivt stöd av den långa vintern. Generellt motverkades däremot landscaping inom segmentet och även Sports Landscaping-segmentet av samma skäl. Vi förväntar oss att detta kommer jämnas ut under kommande kvartal.

Stort intresse för börsnoteringen
I mars börsnoterades koncernen på Nasdaq First North. Det var en mycket rolig och spännande process, där det visades stort intresse för vår verksamhet och våra framtidsplaner. I möten med investerare var det framför allt två teman som fångade särskilt intresse – stabiliteten och förutsägbarheten i affären, samt den ”stadsgröna” våg som är påtaglig runt omkring oss och där Green spelar en betydande roll.

I jämförelse med många andra tillväxtbolag sticker vi ut såtillvida att vi har en stor andel intäkter från offentlig sektor och långa kontrakt, vilket ger en stabil utveckling över tid. Vi är samtidigt verksamma i en nisch som berör och engagerar de allra flesta människor. Idag är tillgången till träd, grönska och parker en fråga om trivsel och livskvalitet.

Green Steps - Initiativ för fler i arbete
Under året kommer vi fortsätta arbeta enligt vår vision att skapa en grön stad för alla genom entreprenörskap, socialt ansvarstagande och ett hållbart företagande. Därför lanserar vi under våren Green Steps – ett initiativ där vi i samarbete med våra kunder och myndigheter vill få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden genom att erbjuda en kombination av utbildning och arbetserfarenhet. Initiativet syftar till att skapa ett inkluderande samhälle och att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.

Kundnytta, kvalitet och hållbarhet
Grunden för ett hållbart företagande är vår affärsmodell, där vi med decentraliserade och entreprenöriella lokala verksamheter kan vara kundnära och samtidigt få skaleffekter av att vara en större koncern. Kundnytta, kvalitet och hållbarhet är ledord i vårt arbete och jag ser med tillförsikt på vår fortsatta utveckling.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 12:45 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

  Prenumerera