Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2024-04-25 07:00 CEST

Green Landscaping Group (publ) delårs­rapport januari-mars 2024

Januari – mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 383 (1 250) mkr.
  • Tillväxten var 11 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent.
  • EBITA ökade med 5 procent till 90 (86) mkr.
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,5 (6,9) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 208 (221) mkr.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40 (0,63) kr. Valutakursvinst efter omvärdering av lån motsvarade 0,00 (0,38) kronor.

VD-kommentar

Utvecklingen var positiv för Green Landscaping Group under årets inledande kvartal. Nettoomsättningen steg med 11 procent och lönsamheten uttryckt som EBITA-marginal nådde 6,5 procent i årets säsongsmässigt svagaste period. Kassaflödet var starkt.

Vår goda trend fortsätter
Under den senaste tolvmånadersperioden växte nettoomsättningen med 15 procent och uppgick till 5 964 mkr. Samtidigt ökade vår vinst uttryckt som EBITA med 19 procent till 517 mkr, vilket motsvarar en marginal om 8,7 procent. Vi levererar därmed stadigt på en nivå som överstiger vårt tillväxtmål om 10 procent och vårt lönsamhetsmål på 8 procent i EBITA-marginal. Det är för mig ett bevis på att vi verkar på en attraktiv marknad och att vi har rätt affärsmodell för den. Att vi sedan löpande attraherar marknadens finaste bolag och att våra befintliga bolag trivs och utvecklas väl gör mig stolt och full av tillförsikt.

En bra start på året
Året har inletts på ett bra sätt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i det första kvartalet och uppgick till 1 383 (1 250) mkr. Den organiska tillväxten var 8 procent, förvärv bidrog med 4 procent och påverkan från förändrade valutakurser var -1 procent. Vinterförhållanden råder under det första kvartalet vilket är likställt med lågsäsong för de flesta av våra bolag då snö och kyla begränsar möjligheterna för skötsel och finplanering. Delar av vår verksamhet gynnades av större snömängder än normalt, vilket är en förklaring till den höga organiska tillväxttakten. På det hela taget bedömer jag att den underliggande efterfrågan är god.

EBITA uppgick till 90 (86) mkr, motsvarande en EBITA-marginal om 6,5 (6,9) procent. Den lägre lönsamhetsnivån är i linje med normal säsongsvariation. Lönsamheten var stabil i Sverige, ökade i Norge, och förbättrades för segmentet Övriga Europa från låga nivåer. Koncerngemensamma kostnader ökade, bland annat kostnader för förvärv.

Kassaflödet är normalt starkt under det första kvartalet och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick följdriktigt till 208 (221) mkr. Ett starkt kassaflöde ger oss friheten att själva reglera vår skuldsättningsnivå. Samtidigt är det en förutsättning för att långsiktigt och uthålligt kunna upprätthålla en hög förvärvstakt, som är en bärande del av vår strategi. Skuldsättningen uttryckt som nettoskulden i relation till EBITDA proforma RTM uppgick till 2,4 (2,2) gånger. Det är strax under vårt finansiella mål på 2,5 gånger och en nivå som vi bedömer som välavvägd mot bakgrund av stabiliteten på vår marknad och i vår verksamhet.

Vår resa i Kontinentaleuropa fortsätter
Vi har lagt ned ett omfattande arbete under lång tid på att skapa oss de bästa förutsättningarna för vår etablering på marknaden i Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi skördar frukterna av det arbetet nu. De förvärv vi gjorde under fjolåret följdes av ytterligare två hittills under 2024. I mars välkomnade vi Lässle Landschaftsbau & Tiefbau, verksamt inom grönyteskötsel, finplanering och återvinning av markmaterial i Baden-Württemberg, Tyskland. Efter kvartalets slut förvärvades Gartenidee Kuchler GmbH, verksamt inom mark- och grönyteskötsel och finplanering i München-området i Bayern, Tyskland. Tillsammans hade bolagen en nettoomsättning som översteg 200 mkr under 2023. Båda företagen uttryckte att vår branschkunskap och vår syn på att företagen ska fortsätta driva sina affärer efter eget huvud var viktiga för deras val att göra gemensam sak med oss. Men det som hade särskild betydelse var det faktum att vi erbjuder ett hem, inte en hållplats. Det är så vi ser på vårt ägande och vi agerar därefter. Att detta uppskattas står dessutom alldeles klart i de dialoger vi för med ett stadigt ökande antal bolag.

Presentation av rapporten:

Rapporten kommer att presenteras i en telefonkonferens/audiocast den 25 april klockan 09:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/green-landscaping-group-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047359

Bilder

    Prenumerera