Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2024-02-08 07:00 CET

Green Landscaping Group (publ) bokslutskommuniké 2023

Oktober - december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 656 (1 625) mkr.
  • Tillväxten var 2 procent, varav organisk tillväxt uppgick till -6 procent.
  • EBITA minskade med 4 procent till 159 (166) mkr.
  • EBITA-marginalen uppgick till 9,6 (10,2) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 (215) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,66 (1,41) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 (1,40) kr.

VD-kommentar

För Green Landscaping Group var 2023 ett starkt år med en stark avslutning och jag är väldigt nöjd med att utvecklingen följde den plan vi lade upp. Vi inledde året med att konsolidera förvärven från 2022 samtidigt som vi lade ned ett omfattande arbete på att etablera oss i Tyskland och bygga plattformen för vidare expansion i regionen. Parallellt med detta följde vi utvecklingen i omvärlden med dess osäkerhet kring räntor, inflation och konjunktur, samt hur våra bolag hanterade detta. Under andra halvan av 2023 ökade vi återigen förvärvstakten och stängde året på ett bra sätt. Vi har vuxit såväl nettoomsättning som lönsamhet kraftigt, och att marknads­förutsättningarna delvis skärpts under året och att konjunkturläget har varit och förblir osäkert, har gett oss en möjlighet att flytta fram positionerna.

Ett starkt år

Under året växte nettoomsättningen med 21 procent, varav 3 procent organiskt. Vår vinst uttryckt som EBITA ökade med 26 procent till 512 mkr, vilket motsvarar en marginal om 8,8 procent. Det innebär att vi överträffade vårt tillväxtmål för tredje året i rad och vårt lönsamhetsmål för andra året i rad. Vi gynnas av långsiktiga positiva trender, vilket ger oss fortsatta förutsättningar att skapa värde över tid.

En stark avslutning på året

Utfallet i årets sista kvartal var starkt. Fler än hälften av våra befintliga bolag ökade såväl nettoomsättningen som EBITA. Det bekräftar marknadens stabilitet och kvaliteten hos våra bolag och bådar gott inför framtiden.

Nettoomsättningen ökade med 2 procent i det fjärde kvartalet och uppgick till 1 656 (1 625) mkr. Den organiska tillväxten var -6 procent, förvärv bidrog med 10 procent och påverkan från förändrade valutakurser var -2 procent.

Marknads­läget i det fjärde kvartalet var fortsatt blandat och den underliggande efterfrågan bedöms inte ha ändrat sig nämnvärt jämfört med det tredje kvartalet. Den kontraktsbundna skötselaffären uppvisar stabilitet i form av löpande underhåll av mark- och grönområden, gator, snöröjning och halkbekämpning. För finplanering och anläggning är marknads­situationen delvis en annan. Det osäkra ekonomiska läget har drabbat marknaden för bostadsbyggande särskilt hårt vilket fått flera anläggningsbolag att söka sig till angränsande marknader, som vår.

EBITA uppgick till 159 (166) mkr, motsvarande en EBITA- marginalen om 9,6 (10,2) procent. Lönsamheten stärktes därmed i linje med normal säsongsvariation och vi uppnådde det näst högsta utfallet någonsin, endast överträffat av fjolårets fjärde kvartal. Lönsamheten minskade något från höga nivåer i Sverige och Norge, medan segmentet Finland och övriga Europa åter levererade en imponerande lönsamhet framförallt genom det litauiska bolaget Stebule och tyska Schmitt & Scalzo.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 (215) mkr, där det starka resultatet bidrog positivt. Snö- och halkbekämpning under december resulterade i ökade kundfordringar vid års­skiftet, vilket belastade kassaflödet då inbetalningarna inkom först i januari. Skuldsättningen uttryckt som nettoskulden i relation till EBITDA proforma RTM uppgick till 2,5 (2,4) gånger, i linje med vårt finansiella mål på 2,5 gånger.

En bra start på vår resa i Kontinentaleuropa

Vi fortsatte vår expansion under kvartalet med förvärvet av Rainer Gartengestaltung & Landschaftsbau med hemvist i Senden, i Bayern, Tyskland i oktober. I december annonserade vi vårt första förvärv i Schweiz via Viva Gartenbau AG med hemvist i Basel, Schweiz. Strax innan års­skiftet välkomnade vi Hartmann Ingenieure GmbH, verksamt inom grönyteskötsel och finplanering för utomhusmiljöer i Berlin, Tyskland. Tillsammans hade bolagen en nettoomsättning om cirka 120 mkr för 2022, och alla tre har vinstmarginaler som överstiger den för koncernen.

Sammantaget finns det mycket att vara stolt över när jag ser tillbaka på 2023 och vi står bra rustade för fortsatt expansion under 2024. Med det vill jag rikta ett tack till alla medarbetare,kunder, partners och ägare för ett bra år.

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Groups koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 8 februari klockan 09:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/green-landscaping-group-q4-report-2023 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Fgreen-landscaping-group-q4-report-2023&data=05%7C02%7Celisabet.jarstrand%40glgroup.se%7C6ccad50416564a76f35c08dc1106b6b2%7Ca096cfbadb7b4c9c9506d8e91da824ee%7C0%7C0%7C638403967748491656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5471XcjgcBe3NZ%2FgiWmV4SKiCF1N1pxUAIZcQNopBsM%3D&reserved=0)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047316 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconference.financialhearings.com%2Fteleconference%2F%3Fid%3D50047316&data=05%7C02%7Celisabet.jarstrand%40glgroup.se%7C6ccad50416564a76f35c08dc1106b6b2%7Ca096cfbadb7b4c9c9506d8e91da824ee%7C0%7C0%7C638403967748491656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wLp4TEzZylwrMkaSZndCH1haNYCtELZn59iAbTtstps%3D&reserved=0)

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har närmare 3 000 anställda och nettoomsättningen uppgick till 5,8 miljarder kronor 2023. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.se

                                                                                                            

Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 07:00 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera