Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2024-02-13 10:30 CET

Green Landscaping Group inleder ytterligare återköp av egna aktier

Styrelsen i Green Landscaping Group AB (publ) ("Green Landscaping") har med stöd av bemyndigandet från års­stämman den 17 maj 2023 beslutat att utöka återköpsprogrammet av egna aktier. Syftet med återköpen är att kunna överlåta aktier som betalning i samband med framtida förvärv och undvika utspädning för befintliga aktieägare.

Bemyndigandet ger bolaget möjlighet att återköpa och inneha maximalt 10 procent av utestående aktier.

Återköpen får vidare ske på följande villkor:
  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Återköpen får genomföras under perioden från och med den 13 februari till och med den 25 april 2024.
  • Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier och röster i Green Landscaping Group 56,799,575, varav antalet egna aktier uppgick till 439 054. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har närmare 3 000 anställda och nettoomsättningen uppgick till 5,8 miljarder kronor 2023. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-13 10:30 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera