Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2023-05-17 11:45 CEST

Kommuniké från års­stämma i Green Landscaping Group AB (publ)

17 maj 2023 

Vid års­stämma i Green Landscaping Group AB (publ) idag den 17 maj 2023 beslutades följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Års­stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Års­stämman godkände styrelsens förslag att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Års­stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Års­stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Per Sjöstrand, Monica Trolle, Staffan Salén, Åsa Källenius och Tomas Bergström omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa års­stämma. Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa års­stämma.

Års­stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa års­stämma ska uppgå till totalt 1 250 000 kronor (oförändrat), varav 350 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode om 75 000 (oförändrat) kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa års­stämma. I övrigt ska inga arvoden utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Års­stämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor och beslutade att arvode ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton Sweden AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022
Års­stämman godkände styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Års­stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2023/2026 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
Års­stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2023/2026 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till det helägda dotterbolaget Green Landscaping Incentive AB. Års­stämman beslutade vidare att godkänna att Green Landscaping Incentive AB får överlåta högst 550 000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och koncernledningen samt verkställande direktörer och vissa övriga nyckelpersoner i bolagets dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2023/2026. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm mellan den 22 maj 2023 och 26 maj 2023. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 29 maj 2026 och 12 juni 2026. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Års­stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering av högst så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet motsvarar 10 procent av det totala aktiekapitalet i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Års­stämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa års­stämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med bolagets egna aktier.

Ytterligare information från års­stämman
Fullständiga förslag avseende års­stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.glgroup.se. Protokollet från års­stämman kommer vidare hållas tillgängligt på hemsidan senast två veckor efter års­stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 11:45 CEST.

För ytterligare information:
Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

Bilder

    Prenumerera