Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2023-11-16 07:00 CET

Green Landscaping Group (publ) delårs­rapport januari-september 2023

16 november 2023, klockan 07:00 CET

Juli-september 2023

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 430 (1 176) mkr.
  • Tillväxten var 22 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 0 procent.
  • EBITA ökade med 45 procent till 128 (89) mkr.
  • EBITA-marginalen uppgick till 9,0 (7,6) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 (53) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,84 (0,89) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,84 (0,88) kr.

 

VD-kommentar

 

Även årets tredje kvartal var framgångsrikt för Green Landscaping Group. Nettoomsättningen steg med 22 procent och lönsamheten uttryckt som EBITA-marginal ökade och uppgick till 9,0 procent. Vi har etablerat vår plattform i Tyskland och står därmed beredda för en fortsatt expansion på denna stora och viktiga marknad.

 

Vi stärker vinstmarginalen i kvartalet

Vår tillväxt var hög även i det tredje kvartalet där nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 1 430 (1 176) mkr. För årets första nio månader summerar den organiska tillväxten till 5 procent. Förvärv bidrog med 23 procent medan påverkan från förändrade valutakurser var –1 procent. En stor del av efterfrågan kommer från offentlig sektor där vi ofta har våra kommuner som kunder. Affärsförutsättningarna för offentliga verksamheter skiljer sig delvis från privata företag i det att styrningen utgår från budgeterade medel, vilka som regel allokeras per kalenderår. Det ger oss därmed en hög grad av stabilitet. Vi har haft en bra omsättningsökning under årets första och andra kvartal medan det var mer avvaktande i inledningen av det tredje kvartalet för att sedan normaliseras i mitten av kvartalet.

 

EBITA uppgick till 128 (89) mkr, och EBITA-marginalen steg till 9,0 (7,6) procent. Trenden med ökad vinstmarginal fortsätter därmed och vi översteg vårt finansiella mål på 8 procent för fjärde kvartalet i rad. Sett över den senaste tolvmånadersperioden uppgick koncernens EBITA-marginal till 8,9 procent. Lönsamheten i Sverige minskade något, samtidigt gläder jag mig åt att många av de svenska bolagen som kämpat med låg lönsamhet fortsätter att utvecklas väl med positiv utveckling på vinstmarginalen. Samtidigt har våra två senaste förvärv inlett sina resor med oss på ett imponerande sätt och såväl det litauiska bolaget Stebule som det tyska Schmitt & Scalzo lämnar betydande bidrag.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 299 (216) mkr hittills i år. Det tredje kvartalet innebär förberedelser inför höstens projekt vilket leder till en naturlig uppbyggnad av rörelsekapital i linje med normal säsongsvariation, något som i år förstärktes av en kalendereffekt där betalningar inkom efter kvartalets slut. Skuldsättningen uttryckt som nettoskulden i relation till EBITDA proforma RTM uppgick till 2,5 (2,7) gånger, i linje med vårt finansiella mål på 2,5 gånger.

 

En stark balansräkning

Räntenivåerna är högre idag än vad de var i början av året och vi anser att dagens räntenivå varken är orimlig eller ovanlig i ett historiskt perspektiv. Sedan många år har vi haft en återhållsam syn på belåning och värnat en stark balansräkning. Det betalar sig idag och jag kan konstatera att vi har god kontroll över våra finanser, ordentlig distans till vår bankkovenant, och en bra relation till våra banker. Vi har företagsförvärv som en central del av vår strategi och kommer så att fortsätta, samtidigt som vi ser till att behålla en sund nivå på skuldsättningen. Därtill verkar vi på en marknad som historiskt uppvisat en relativ stabilitet och förutsägbarhet med tjänster som behöver utföras oberoende av konjunkturen i övriga samhället.

 

Plattformen för expansion utvecklas

Under hösten har vi fortsatt att bygga vår plattform för vidare expansion i Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi har anställt en regionchef i Tyskland och under oktober öppnade vi ett kontor i centrala München i Bayern som kommer att utgöra knutpunkt för den vidare expansionen. I oktober genomförde vi dessutom vårt andra förvärv i Tyskland när vi välkomnade Rainer Gartengestaltung & Landschaftsbau till oss på Green Landscaping Group.

Vi har en väl genomarbetad strategi och ett starkt team med en sund företagskultur och det är glädjande att se på vilket sätt bolaget fortsätter att utvecklas.

 

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Groups koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 16 november i 2023 klockan 09:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/green-landscaping-group-q3-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005026

 

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.se.

 


Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-16 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera