Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2023-05-11 07:00 CEST

Green Landscaping Group (publ) delårs­rapport januari-mars 2023

11 maj 2023, klockan 07:00 CEST

Januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 250 (876) mkr.
  • Tillväxten var 43 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 12 procent.
  • EBITA ökade med 41 procent till 86 (61) mkr.
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,9 (7,0) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 221 (148) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,63 (0,27) kr.*
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,63 (0,27) kr.*

 

* Resultat per aktie påverkades positivt av valutaomvärderingar med netto 21 (-6) mkr.

VD-kommentar

 

Green Landscaping Group fortsatte att utvecklas positivt under årets första kvartal. Nettoomsättningen steg med 43 procent och lönsamheten uttryckt som EBITA-marginal nådde 6,9 procent och kassaflödet var rekordstarkt.

 

Vi är framgångsrika på en attraktiv marknad

 

Det första kvartalet präglas av vinterförhållanden och är därmed lågsäsong för många av våra bolag. Efterfrågan på grönyteskötsel är av naturliga skäl begränsad och till delar ersatt med vintertjänster som snö- och halkbekämpning. Tjänsterna har gemensamt att de behöver utföras oavsett var i konjunkturcykeln samhället befinner sig. Marknaden är stabil till sin natur och ger både kunderna och oss möjlighet att planera långsiktigt. I vår omvärld sker idag utmaningar på många plan samtidigt; politiskt, ekonomiskt, och därtill kriget i Ukraina. I det läget är det extra värdefullt att verka på en marknad med relativ stabilitet och förutsägbarhet. Förutsättningarna för finplanering och anläggning ser något annorlunda ut och även om vi går in i högsäsongen med välfyllda orderböcker är signalerna från våra kunder mer osäkra inför hösten. Vi följer utvecklingen noggrant. I det längre perspektivet är makrotrenderna med urbanisering, befolkningstillväxt och en generell efterfrågeökning av bättre utemiljöer med fokus på hållbarhet intakta.

 

Green Landscaping Group levererade en stark tillväxt även i det första kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 43 procent och uppgick till 1 250 mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent, vilket förklaras av indexjusteringar i våra kundavtal och vunna avtal. Nytillkomna bolag bidrag med 33 procent och förändrade valutakurser med –2 procent.

 

EBITA uppgick till 86 (61) mkr, och EBITA-marginalen uppgick till 6,9 (7,0) procent. Många av våra dotterbolag fortsätter att utvecklas positivt och det är återigen extra glädjande att se den fina utvecklingen i de svenska bolag som länge kämpat med lägre lönsamhet. En förändrad mix påverkade lönsamheten negativt i Norge, medan det litauiska bolaget UAB Stebule inlett sin resa med oss på ett imponerande sätt och gav betydande bidrag till segmentet Finland och Baltikum. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick koncernens EBITA-marginalen till 8,3 procent, över vårt finansiella mål på 8 procent.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var rekordstarkt och uppgick till 221 (148) mkr till följd av det högre resultatet och lägre behov av rörelsekapital. Nettoskulden minskade följaktligen jämfört med års­skiftet och skuldsättningen uttryckt som nettoskulden i relation till EBITDA pro-forma RTM uppgick till 2,2 gånger, klart under nivån från i höstas och tydligt under vårt finansiella mål på 2,5 gånger.

 

Vi drar fördelar av ett tuffare läge på förvärvsmarknaden

 

Samtidigt som arbetet med att knyta ytterligare bolag till oss pågår i kulisserna, har vi kunnat lägga kraft på att se till att de nya bolagen kommer väl tillrätta hos oss. Det har varit välbehövligt efter en intensiv period med sammanlagt fyra förvärv i slutet av fjolåret och 11 under helåret. Förutsättningarna på förvärvsmarknaden har förändrats, delvis till följd av att ränteläget är högre än på många år, och att finansmarknaden har en turbulent tid bakom sig. Vi märker av det förändrade läget främst genom att flera av de konkurrenter vi mött på förvärvsmarknaden under senare år, idag håller en lägre profil. Det beslut vi fattade för flera år sedan att inta en för tiden konservativ syn på skuldsättning betalar sig idag. Vår förmåga att löpande generera vinst och kassaflöde, kombinerat med en välfylld kassa, ett ökat låneutrymme, och en skuldsättningsnivå som är den lägsta på flera år, är vi väl förberedda för fortsatt expansion via förvärv. Vi har många spännande kandidater på vår lista och för dialoger med ett flertal av dem. Vi har gott om torrt krut. Vi har arbetat hårt och metodiskt för att ta oss dit vi är idag och jag menar att vi förtjänat den styrkeposition som, den osäkra omvärlden till trots, ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas framgångsrikt.

 

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Groups koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 11 maj 2023 klockan 09:00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/green-landscaping-group-q1-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200755

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

 


Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-11 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera