Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-02-21 08:30 CET

Green Landscaping inleder återköp av egna aktier

21 februari 2022 klockan 08:30 CET Styrelsen i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green Landscaping”) har med stöd av bemyndigandet från års­stämman den 19 maj 2021 beslutat att aktivera återköpsprogrammet av egna aktier. Syftet med återköpen är att kunna överlåta aktier som betalning i samband med framtida förvärv och undvika utspädning för befintliga ägare.

Bemyndigandet ger bolaget möjlighet att återköpa och inneha maximalt 10% av utestående aktier.

Återköpen får vidare ske på följande villkor:

  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Återköpen får genomföras under perioden från och med den 21 februari 2022 till och med den 19 maj 2022.
  • Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier och röster i Green Landscaping 53 214 964, varav Green Landscaping innehar 404 egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-21 08:30 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera