Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-06-20 07:30 CEST

Green Landscaping Group inleder återköp av egna aktier

20 juni 2022 klockan 07:30 Styrelsen i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green Landscaping”) har med stöd av bemyndigandet från års­stämman den 19 maj 2022 beslutat att aktivera återköpsprogrammet av egna aktier. Syftet med återköpen är att kunna överlåta aktier som betalning i samband med framtida förvärv och undvika utspädning för befintliga ägare.

Bemyndigandet ger bolaget möjlighet att återköpa och inneha maximalt 10 procent av utestående aktier.

Återköpen får vidare ske på följande villkor:

  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 17 maj 2023.
  • Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 60 miljoner kronor.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier och röster i Green Landscaping 53 214 964, varav Green Landscaping innehar 0 egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-20 07:30 CET.

Bilder

    Prenumerera