Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2022-11-17 07:00 CET

Green Landscaping Group delårs­rapport januari-september 2022

17 november 2022 – klockan 07:00 CET

Strategin ger resultat - ett starkt kvartal

Juli – september 2022

  • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 54 procent* till 1 176 (766) mkr.
  • Den organiska tillväxten var 12 procent.
  • EBITA ökade med 29 procent till 89 (69) mkr.
  • EBITA-marginalen uppgick till 7,6 (9,0) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53 (–13) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,89 (0,58) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) kr.

* 50,5 procent exklusive valutaeffekter

VD-kommentar

Vi fortsätter att leverera på vår strategi att samla de bästa entreprenörerna under ett tak och konstaterar att utvecklingen under året är mycket stark trots en osäker omvärld.

Den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste tre åren (CAGR) uppgår till 31 procent, och motsvarande tillväxt avseende EBITA är 101 procent.

Vi fortsätter att leverera

Intäkterna i år har ökat med 45 procent, varav 7 procent organiskt, till 3,2 mdr (2,2) vilket drivs av både stark efterfrågan från våra kunder och att fler bolag kommit in i gruppen via förvärv. EBITA ökade med 63 procent till 242 mkr (148) och därmed steg EBITA-marginalen cirka en procentenhet till 7,6 procent (6,7). På rullande tolv månader är marginalen 7,9 procent, vilket är i linje med vårt finansiella mål. Resultat per aktie efter utspädning ökade med 56 procent. Kassaflödet ökade med 69 procent till 216 mkr (128).

Utvecklingen i tredje kvartalet innebar en ännu högre tillväxttakt jämfört med första halvåret men till en något lägre marginal om 7,6 procent (9,0). Vi har bestämda tidpunkter i våra kundavtal när indexering får ske, normalt års­vis, och därför uppstår en fördröjning från det att kostnader ökat till att priset justeras. Höjda räntor och ökad inflation, tecken på en svagare ekonomi och en osäker geopolitisk situation påverkar oss negativt. Mot den bakgrunden är vi nöjda med att marginalen är så pass stark som 7,6 procent och vi ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Orderboken är fortsatt stark och uppgick till drygt 7 mdkr där merparten avser kontrakt mot offentlig sektor.

Nya förvärv stärker vår ställning i Sverige och Norge

Vi utvärderar kontinuerligt nya verksamheter att ansluta till gruppen och fortsätter att vara selektiva. Vår decentraliserade modell där det egna beslutsfattandet och ansvaret bibehålls samtidigt som gruppens storlek och samlade kunskap tillför ytterligare kraft fungerar. Vi ser att vårt erbjudande är attraktivt.

Under tredje kvartalet välkomnade vi två bolag till gruppen genom förvärven av Braathen Landskapsentreprenør AS i Norge med en årlig omsättning på cirka 300 mnok och Sorex Entreprenad AS i Sverige med en årlig omsättning på cirka 70 mkr. Båda bolagen drivs av skickliga entreprenörer med god kunskap om den lokala marknadens förutsättningar. Bolagen har också de kulturella värden som är viktiga för oss i de bolag vi förvärvar.

Ny marknad och fler förvärv efter periodens slut

Under oktober månad tog Green Landscaping Group första steget utanför Norden i och med förvärvet av UAB Stebule i Litauen, ett bolag som omsätter 130 mkr och har 330 anställda. Vår strategi är att öka närvaron i fler länder för att kunna ta in de absolut bästa entreprenörerna. Vi vill bygga lokala kluster med minst 3–4 bolag där samordningsvinster kan uppstå.

Ytterligare två bolag förvärvades efter periodens utgång; HK Sandnes i Norge med en omsättning på cirka 140 mkr samt Taimisto Huutokoski på 35 mkr i Finland. Totalt beräknas de tre bolagen tillföra cirka 300 mkr i omsättning årligen med en bra lönsamhet.

Ett hem för entreprenörer

Under året har vi vuxit med tio bolag i Sverige, Norge, Finland och Litauen. Per sista september bestod Green Landscaping Group av 44 operativa dotterbolag.

Hos oss är skickliga entreprenörer grunden till framgång och genom att vara en katalysator för samtal och erfarenhetsutbyte skapas förutsättningar för att tillsammans bli bättre. När nya entreprenörer ansluter kan ännu mer utbyte ske och vi blir starkare tillsammans. Vår strävan är att vara ett hem för branschens bästa entreprenörer.

Ledarskap och kulturfrågor är viktiga för oss och tydligt kopplade till lönsamhet. Vi arbetar metodiskt med att tillföra den kompetens och struktur som behövs för att stödja de bolag som behöver den; dels genom att de bästa entreprenörerna i gruppen involveras och dels genom vårt dedikerade LEAN-team.

Trots stor osäkerhet i omvärlden är jag glad att konstatera att vi fortsätter skörda framgångar med vår strategi.

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Groups koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 17 november klockan 11:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Telefon:  SE: +46850558375
UK: +443333009265
US: +16467224904

Webcast: https://ir.financialhearings.com/green-landscaping-group-q3-2022

 

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 70 838 58 12, johan.nordstrom@glgroup.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

 


Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera