Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2021-05-19 15:30 CEST

Kommuniké från års­stämma i Green Landscaping Group AB (publ)

Green Landscaping Group AB (publ) höll onsdagen den 19 maj 2021 års­stämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes års­stämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På års­stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Års­stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Års­stämman godkände styrelsens förslag att bolagets ansamlade vinstmedel om 532 661 162 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet, ny- och omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Års­stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Års­stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén, Åsa Källenius och Tomas Bergström omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa års­stämma. Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa års­stämma.

Års­stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa års­stämma ska uppgå till totalt 750 000 kronor varav 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode om 75 000 kronor (oförändrat) ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa års­stämma. I övrigt ska inga arvoden utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Års­stämman valde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB (nyval) som revisor och beslutade att arvode ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton Sweden AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020
Års­stämman godkände styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
Års­stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2021/2024 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 490 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till det helägda dotterbolaget Green Landscaping Incentive AB. Års­stämman beslutade vidare att godkänna att Green Landscaping Incentive AB får överlåta högst 490 000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och koncernledningen samt verkställande direktörer och vissa övriga nyckelpersoner i bolagets dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2021/2024. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm mellan den 31 maj 2021 till och med 11 juni 2021. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 12 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Års­stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering av högst så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet motsvarar 10 procent av det totala aktiekapitalet i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Års­stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa års­stämma, besluta om att förvärva och/eller överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med bolagets egna aktier.

Ytterligare information från års­stämman
Fullständiga förslag avseende års­stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Protokollet från års­stämman kommer vidare hållas tillgängligt på hemsidan senast två veckor efter års­stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 15:30 CEST.

Bilder

    Prenumerera