Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2021-08-27 07:00 CEST

Green Landscaping Group delårs­rapport januari-juni 2021

27 augusti 2021 - 07:00 CEST “Kraftigt ökad omsättning, vinst och kassaflöde” April-Juni 2021 · Omsättningen i kvartalet uppgick till 794,4 (552,1) mkr, vilket är en ökning med 43,9 procent*. Den organiska tillväxten var 2,8 procent. · EBITA uppgick till 65,1 (46,5) mkr. En ökning med 40,0 procent. · EBITA-marginal uppgick till 8,2 (8,4) procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104,2 (63,0) mkr. · Nettoskulden uppgick till 913,3 (518,5) mkr. · Resultat per aktie uppgick till 0,76 (0,82) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,74 (0,82) kr. * 44,1 procent exklusive valutaeffekter

CEO Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Kraftigt tillväxt, resultat och kassaflöde

Omsättning, resultat och kassaflöde ökar kraftigt under kvartalet vilket vi ser som ett bevis på att vår affärsmodell fungerar. Våra verksamheter i Norge utvecklas starkt, både vad gäller omsättning och intjäning. Marknaden i Sverige har generellt varit något mer avvaktande.

Fyra förvärv och ny marknad

Under det gångna kvartalet har vi haft glädjen att välkomna fyra nya bolag till gruppen.

Genom förvärvet av Håkans Trädgårdstjänst AB i Borås stärker vi vår position i Sjuhäradsbygden och möjliggör samarbete med Tranemo Trädgårdstjänst.

Under 2020 tog vi första steget in på den norska marknaden och har därefter förstärkt vår position genom förvärv av fler fram­gångsrika bolag. Med de nya bolagen EF Drift AS och OK Hage AS befäster vi vår position ytterligare, framförallt i Oslo-regionen. Där kan vi nu erbjuda en bred och kvalitativ tjänsteportfölj som omfattar väg, skötsel och finplanering. Sedan inträdet på den norska marknaden förra året har regionen vuxit kraftigt och är nu den som uppvisar högst marginal och intjäning. Detta tack vara dedikerade skickliga entreprenörer och medarbetare.

Vår strategi fungerar väl och genom förvärvet av finplanerings­bolaget Viher-Pirkka Oy med bas i Helsingfors finns vi nu represen­terade i Finland vilket är en ny marknad för oss.

Bolagen som anslutit sig till gruppen under andra kvartalet omsätter cirka 275 mkr på års­basis. Jag är stolt och glad över de nya bolagen och ser med tillförsikt fram emot att få ta del av deras utveckling som en del av gruppen.

Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 150 mkr för att stärka balansräkning och möjliggöra fortsatt expansion.

Pandemins påverkan

Covid-19 har fortsatt en något negativ påverkan på verksamheten genom att det blir färre möten med kunder och beställare vilket le­der till färre beställningar och förseningar i vissa projekt. Sjukskriv­ningar påverkar verksamheten negativt genom produktionsbortfall.

Drivkraft och förmåga är grunden i vår strategi

Vår strategi bygger på en decentraliserad modell där vi bejakar självständighet och entreprenörsandan i bolagen vi äger. En del av vår resa mot decentralisering handlar om att skapa starka själv­ständiga bolag av det som tidigare var Green Landscaping AB och Svensk Markservice AB. Vi ser att bolag med 20–50 anställda som omsätter mellan 50 och 150 mkr fungerar bäst, även om det finns undantag. Under våren bolagiserade vi två enheter i

Region Stockholm och bolagiseringen fortsätter nu i Region Mitt och Region Norr.

Under perioden som gått har vi också påbörjat en kontrollerad avveckling av en enhet i Region Stockholm. Kundavtal som löper över års­skiftet tas över av andra bolag i regionen och avvecklingen beräknas slutföras under året.

Ledarna är avgörande

Vår förmåga att lyckas beror till stor del på hur skickliga vd:ar och entreprenörer vi har i gruppen. Därför utvärderar vi ständigt att vi har rätt person på rätt plats. Under perioden har vi tillsatt ny vd i två av bolagen i Region Mitt samt en i Region Stockholm. Jag vill passa på att hälsa dessa ledare välkomna till oss.

Green Landscaping Group både växer och utvecklas i rätt riktning och vi är trygga med den strategi vi följer. Potentialen för att fort­sätta konsolidera den nordiska marknaden inom grönyteskötsel och landscaping är god.

Presentation av rapporten:

Green Landscapings koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 27 augusti klockan 10.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Telefon: SE: +46850558374 UK: +443333009269 US: +16467224902
https://financialhearings.com/event/13936

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 klockan 07:00 CEST.

Bilder

    Prenumerera