Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2021-05-05 07:00 CEST

Green Landscaping Group delårs­rapport jan-mars 2021

”Framgångsrika förvärv och organisk utveckling bidrar till kraftig tillväxt och resultatlyft”

Omsättningen i det första kvartalet ökade med 78 procent till 669 (375) mkr. EBITA uppgick till 14,6 (–18,7) mkr, en förbättring med 33,1 mkr. EBITA-marginalen ökade med 7,2 procentenheter till
2,2 (–5,0) procent. Nytillkomna bolag och organisk utveckling driver omsättningsökning och resultatförbättring. Vintern 2019/2020 var exceptionellt mild medan utfallet var mer normalt under januari till mars 2021. Vi fortsätter oförtrutet vår resa att konsolidera den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping, och vi är starkt positionerade för fortsatt tillväxt.

Växer i Norge

I linje med vår strategi, att konsolidera marknaden för utemiljöer i Norden, gjorde vi vårt första insteg i Norge i februari i fjol. I mars 2021 förvärvade vi det femte bolaget i Norge; Akershusgartneren med en års­omsättning på drygt 200 mnok och 80 anställda. Totalt omsätter vi nu över 600 mnok i Norge på års­basis.

Synergier och effektiviseringar ger positivt resultat Merparten av befintliga dotterbolag samt de under senaste året förvärvade bolagen har utvecklats positivt under det gångna kvartalet och levererar enligt förväntan. Arbetet med att stärka lönsamheten i de resultatmässigt svaga enheterna fortgår och börjar synas i resultatet.

Covid-19

Covid-19 har fortsatt en något negativ påverkan på verksamheten genom att det blir färre möten med kunder och beställare vilket leder till färre beställningar och förseningar i vissa projekt. Sjukskrivningar påverkar verksamheten negativt genom produktionsbortfall.

Självständiga och ansvarstagande bolag

Green Landscaping Groups förvärvsprincip tar sin utgångspunkt i en decentraliserad organisationsstruktur för att värna det lokala entreprenörskapet och ansvarstagande som finns i de förvärvade bolagen. Genom att bli en del av Green Landscaping Group får de nytillkomna bolagen tillgång till kollegor, kompetensutbyten, samarbets- och korsförsäljningsmöjligheter.

Vi prioriterar att tillföra kompetens, inköp, Lean verksamhetsstyrning och hållbarhet. Vårt samlade inköp ger oss möjlighet till bättre inköpspriser. Vi stödjer de nya bolagen med Lean-kompetens för att uppnå bättre kostnadskontroll och identifiera områden för effektiviseringsåtgärder, alltid baserat på önskemål från den lokala ledningen. Kompetensen inom miljö- och socialt ansvarstagande är naturligt hög i bolag som arbetar med utemiljöer, men när bolagen blir en del av Green Landscaping Group tillkommer struktur och etablerade rutiner, exempelvis program för sysselsättning av personer i socialt utanförskap och uppförandekoder för leverantörer och underentreprenörer.

Positionerade för fortsatt tillväxt

Vi är med om en fantastisk resa och ser att vår strategi fungerar och ger resultat. Vårt arbete med att konsolidera och förbättra den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping fortsätter oförtrutet.

Denna information är sådan information som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 07:00 CEST.

Bilder

    Prenumerera