Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2021-02-17 07:00 CET

Bokslutskommuniké januari-december 2020

”Resultatförbättring och kraftig tillväxt” Oktober-december 2020 · Omsättningen för kvartalet ökade med 29,4 procent till 656,1 (507,0) mkr, varav organisk tillväxt om -0,5 procent[1)]. · EBITA uppgick till 33,3 (15,1) mkr, en ökning med 120,4 pro­cent. · EBITA-marginalen uppgick till 5,1 (3,0) procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 100,5 (21,9) mkr. · Nettoskulden uppgick till 796,5 (690,3) mkr. · Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,05) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 (0,05) kronor. · Covid-19 har haft en negativ påverkan på verksamheten avseende omsättning och resultat. · Tre förvärv gjordes under kvartalet; Oveland Utemiljø AS i Norge och Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB samt Thor­mans Entreprenad AB i Sverige. 1) Omsättningstillväxten mellan jämförbara enheter uppgick till 1,0 procent, justerat för nedlagd verksamhet inom Svensk Markservice.

Koncernchef Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Omsättningen i fjärde kvartalet ökade med 29 procent till 656 (507) mkr. EBITA uppgick till 33,3 (15,1) mkr och EBITA-margi­nalen förbättrades till 5,1 (3,0) procent. Utfallet är starkt och visar att vår strategi fungerar. Vi förvärvar framgångsrika bolag som bidrar till ökad omsättning och lönsamhet. För det fjärde kvartalet enskilt överträffade vi vårt långsiktiga tillväxtmål om 10 procent och förbättrade lönsamheten med 2,1 procentenheter. Vädret var milt under kvartalet vilket gynnade våra finplaneringsprojekt medan snö- och halkbekämpning i stort sett uteblev.

Synergier och effektiviseringar ger positivt resultat

Merparten av befintliga dotterbolag samt de under året förvärvade bolagen har utvecklats positivt under det gångna kvartalet och levererar enligt förväntan. Arbetet med att stärka lönsamheten i de resultatmässigt svaga enheterna fortgår. I några av enheterna ser vi resultatförbättringar och i de övriga enheterna fortsätter arbetet med att förbättra lönsamheten.

Covid-19

Covid-19 har fortsatt en något negativ påverkan på verksamheten genom att det blir färre möten med kunder och beställare vilket leder till färre beställningar och förseningar i vissa projekt.

Den operativa delen av verksamheten har anpassats till situatio­nen för att ge en säkrare arbetsmiljö och fungerar tillfredsställande.

Växer i Norge

I linje med vår strategi, att konsolidera marknaden för utemiljöer i Norden, gjorde vi vårt första insteg i Norge i februari i år. Därefter blev ytterligare två bolag del av gruppen under tredje kvartalet. I juli gjordes ett inkråmsförvärv av TH Anlegg med 14 anställda och en omsättning som under 2019 uppgick till 30 mnok. I september anslöt sig Hadeland Maskindrift till gruppen, en verksamhet som sysselsätter 95 medarbetare och omsatte 209 mnok 2019. TH Anlegg och Hadeland Maskindrift är liksom GAST Entreprenør verksamma i Osloregionen. I oktober blev Oveland Utemiljø en del av gruppen med cirka 65 mnok i omsättning och verksamhet i Sørlandet. Vår nuvarande bas utgör en god plattform för fortsatt expansion i Norge. Totalt omsätter vi nu över 400 mnok i Norge på års­basis.

Fortsatt intressanta möjligheter i Sverige

Allt sedan grundandet 2009 har Green Landscaping kontinuerligt identifierat och vuxit genom att välskötta bolag verksamma inom utemiljö blivit del av Green Landscaping Group. I år har tre bolag blivit del av gruppen i Sverige, de senaste under fjärde kvartalet. I oktober införlivades Bengtssons Trädgårdsanläggningar i Malmö i gruppen och därefter Thormans Entreprenad i Linköping. Bolagen omsätter 85 respektive drygt 100 mkr per år.

Självständiga och ansvarstagande bolag

Green Landscapings förvärvsprincip tar sin utgångspunkt i en decentraliserad organisationsstruktur för att värna om det lokala entreprenörskapet och ansvarstagande som finns i de förvärvade bolagen. Genom att bli en del av Green Landscaping får de nytill­komna bolagen tillgång till kollegor, kompetensutbyten, samarbets- och korsförsäljningsmöjligheter.

Inom några områden prioriterar vi att tillföra kompetens, inköp, Lean verksamhetsstyrning och hållbarhet. Vårt samlade inköp ger oss möjlighet till bättre inköpspriser. Vi stödjer de nya bolagen med Lean-kompetens för att uppnå bättre kostnadskontroll och identifiera områden för effektiviseringsåtgärder, alltid baserat på önskemål från den lokala ledningen. Kompetensen inom miljö- och socialt ansvarstagande är naturligt hög i bolag som arbetar med utemiljöer, men när bolagen blir en del av Green Landscaping till­kommer viss struktur och etablerade rutiner, exempelvis program för sysselsättning av personer i socialt utanförskap och uppfö­randekoder för leverantörer och underentreprenörer.

Positionerade för fortsatt tillväxt

Vi går nu in i 2021 med goda förutsättningar i samtliga regioner och en orderbok som uppgår till 4,4 miljarder kronor.

En central del av vår strategi är att konsolidera den nordiska marknaden inom skötsel och finplanering av utemiljö. Som vi nämnde i förra delårs­rapporten gjordes företrädesemissionen på 150 mkr under andra kvartalet för att i högre takt kunna realisera strategin. Det är glädjande att vi fått in sju nya bolag i gruppen hittills i år, fyra i Norge och tre i Sverige, med en total omsättning på cirka 650 mkr och en god lönsamhetsmarginal.

Vi ser att vår strategi ger resultat och vi står väl rustade att fortsät­ta vår framgångsrika konsolidering av den nordiska marknaden för grönyteskötsel.

Presentation av rapporten

Green Landscapings Koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 17 februari 10.30 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Deltagare ringer in på:

Telefon: +46 8 566 426 51
PIN-kod: 24058480#
Webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/iqoymo4s

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari klockan 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera