Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-05-20 07:30 CEST

Green Landscapings styrelse beslutar om företrädesemission om cirka 150 mkr

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Den 21 februari 2020 offentliggjorde Green Landscaping Group AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”) förvärven av GAST Entreprenør AS (”Gast Entreprenør”) i Osloregionen med verksamhet inom finplanering, samt P.A.R.K. i Syd AB (”Park i Syd”) med huvudsaklig verksamhet inom projektering och finplanering i Skåne. I samband med offentliggörandet meddelade bolaget sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 150 mkr för fortsatta förvärv.

Styrelsen för Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från års­stämman den 14 maj 2020, beslutat om att genomföra ovan nämnda företrädesemission. Emissionen medför att högst 9 242 151 nya aktier tillkommer. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 150 mkr efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 mkr. Nettoemissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av den bryggfinansiering som upptogs i samband med ovan nämnda förvärv samt öka Bolagets likvida medel för beredskap för framtida förvärv.

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

  • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie i Green Landscaping som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskurs: 16,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Teckningsperiod: 1 juni 2020 till och med 12 juni 2020.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020. Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 maj 2020.
  • Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 9 242 151 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, att Bolaget tillförs en emissionslikvid om cirka 150 mkr efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 mkr.
  • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och i andra hand tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget, förutsatt att emissionen fulltecknas, öka från 2 624 770,955 SEK till 3 280 963,676 SEK och antalet aktier kommer att öka från 36 968 605 aktier till 46 210 756 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Green Landscaping utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 27 maj 2020.

Teckningsförbindelser

Byggmästare Anders J Ahlström, familjen Salén genom bolag, styrelseordförande Per Sjöstrand genom bolag, samt AFA Försäkring som tillsammans innehar cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har lämnat teckningsförbindelser i samband med företrädesemissionen och åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 77 mkr.

Därutöver har Tredje AP-fonden samt Odin Fonder som tillsammans innehar cirka 7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, meddelat att de ställer sig positiva till företrädesemissionen och har för avsikt att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 11 mkr.

Följaktligen har teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande totalt cirka 57 procent av företrädesemissionen, eller 88 mkr, erhållits. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller avsiktsförklaringarna, och dessa är inte säkerställda.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 27 maj 2020
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 27 maj 2020
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen 28 maj 2020
Teckningsperioden inleds 1 juni 2020
Handel med teckningsrätter inleds 1 juni 2020
Handel med BTA inleds 1 juni 2020
Handel med teckningsrätter avslutas 10 juni 2020
Teckningsperioden avslutas 12 juni 2020
Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs Omkring 17 juni 2020
Handel med BTA avslutas 24 juni 2020
Handel med nya aktier inleds Omkring 26 juni 2020
Leverans av nya aktier Omkring 30 juni 2020

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Green Landscaping i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020, kl. 07:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Green Landscaping. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Green Landscaping kommer endast att ske genom det prospekt som Green Landscaping beräknar kunna offentliggöra omkring den 27 maj 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Green Landscaping har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Green Landscapings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera