Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-06-18 07:00 CEST

Green Landscapings företrädesemission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande. Sammanräkningen av resultatet i Green Landscaping Group AB:s (publ) företrädesemission, där teckningsperioden löpte ut den 15 juni 2020, visar att 8 970 759 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 265 267 aktier i erbjudandet har tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Green Landscaping tillförs cirka 155 MSEK före emissionskostnader.
 • Utfallet visar att 8 970 759 aktier, motsvarande cirka 97,1 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 5 138 040 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad.
   
 • Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som offentliggjordes den 27 maj 2020. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 18 juni 2020. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
   
 • Green Landscaping kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 155 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Green Landscapings aktiekapital med 655 757,846 kronor från 2 624 770,955 kronor till 3 280 528,801 kronor och antalet aktier kommer att öka med 9 236 026 aktier. Antalet aktier i Green Landscaping kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 46 204 631 aktier.
   
 • Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 24 juni 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 25 juni 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 29 juni 2020.
   
 • Nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 26 juni 2020 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 29 juni 2020.
 

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Green Landscaping i samband med företrädesemissionen.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Green Landscaping. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Green Landscaping har endast skett genom det prospekt som Green Landscaping offentliggjorde den 27 maj 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Green Landscaping har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Green Landscapings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Bilder

  Prenumerera