Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-05-27 17:15 CEST

Green Landscaping offentliggör prospekt avseende företrädesemission och uppdaterad tidplan

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Prospektet avseende företrädesemissionen i Green Landscaping Group AB (publ) om cirka 150 mkr efter avdrag för emissionskostnader har idag, den 27 maj 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Green Landscapings hemsida, https://www.greenlandscapinggroup.se/investerare/foretradesemission-2020/
samt på SEB:s hemsida för prospekt, www.seb.se/prospekt.

Uppdaterad preliminär tidplan för företrädesemissionen

Teckningsperioden i företrädesemissionen har förlängts på grund av processtekniska skäl, innebärande att teckningsperioden kommer inledas den 1 juni 2020 och avslutas den 15 juni 2020. Nedan följer den uppdaterade tidplanen i sin helhet.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

28 maj 2020

Teckningsperioden inleds 1 juni 2020
Handel med teckningsrätter inleds 1 juni 2020
Handel med BTA inleds 1 juni 2020
Handel med teckningsrätter avslutas 11 juni 2020
Teckningsperioden avslutas 15 juni 2020
Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs Omkring 18 juni 2020
Handel med BTA avslutas 25 juni 2020
Handel med nya aktier inleds Omkring 29 juni 2020
Leverans av nya aktier Omkring 1 juli 2020

För fullständig information om företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Green Landscaping i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Green Landscaping. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Green Landscaping kommer endast att ske genom det prospekt som Green Landscaping offentliggör idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Green Landscaping har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Green Landscapings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera