Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-11-30 12:10 CET

Green Landscaping inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green Landscaping”) har med stöd av bemyndigandet från års­stämman den 14 maj 2020 beslutat att aktivera återköpsprogrammet av egna aktier. Syftet med återköpen är att kunna överlåta aktier som betalning i samband med framtida förvärv och undvika utspädning för befintliga ägare.

Bemyndigandet ger bolaget möjlighet att återköpa maximalt 10% av utestående aktier.

Återköpen får vidare ske på följande villkor:

  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Återköpen får genomföras under perioden från och med den 30 november 2020 till och med den 19 maj 2021.
  • Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier och röster i Green Landscaping 47 507 450, varav Green Landscaping innehar 24 500 egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

 

Denna information är sådan information Green Landscaping Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 klockan 12:10 CET.

Bilder

    Prenumerera