Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-06-30 07:00 CEST

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

Under juni 2020 har antalet aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”) förändrats till följd av den företrädesemission som Green Landscaping genomfört i syfte att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av den bryggfinansiering som upptogs i samband med förvärvet av GAST Entreprenør AS och P.A.R.K. i Syd AB samt öka Bolagets likvida medel för beredskap för framtida förvärv. Genom företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Green ökat med 9 236 026.

Per den 30 juni 2020 finns det totalt 46 204 631 aktier och röster i Green Landscaping, inklusive Bolagets innehav av 24 500 egna aktier.


Denna information är sådan information som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera