Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2020-05-06 08:00 CEST

Delårs­rapport januari-mars 2020

”Den extremt milda och snöfattiga vintern påverkade kvartalet negativt”

Januari-mars 2020

  • Omsättningen i första kvartalet uppgick till 375,1 (461,3) mkr, en minskning med 18,7 procent, varav 20,7 procent organiskt.
  • EBITA uppgick till −18,7 (−12,8) mkr. En minskning med 5,9 mkr.
  • EBITA marginal uppgick till −5,0 (−2,8) procent.
  • Engångsposter uppgick till 0,0 (14,1) mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,2 (21,8) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till −0,86 (−0,71) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till −0,86 (−0,71) kronor.
  • Under perioden förvärvades GAST Entreprenør AS i Norge, vilket är det första förvärvet utanför Sverige, samt PARK i Syd AB.
  • Under kvartalet bröt covid-19 ut i Sverige. Vi ser hittills en begränsad påverkan på verksamheten och följer utvecklingen noggrant.

Koncernchef Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Årets första kvartal präglades av den extremt milda och snöfattiga vintern där vi ställde om verksamheten från snö och halkbekämpning till skötsel och finplanering. Därutöver vidtogs åtgärder för att hantera den pågående covid-19 pandemin.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 375,1 (461,3) mkr, vilket är en minskning med 18,7 procent. Justerad EBITA uppgick till –18,7 (1,3) mkr med en marginal om –5,0 (0,3) procent. Den milda vintern har påverkat omsättningen och resultatet i kvartalet negativt då snö- och halkbekämpning står för en stor del av vår verksamhet under början av året. Den pågående pandemin har haft en begränsad ekonomisk påverkan på verksamheten i kvartalet. Vi har hög handlingsberedskap för ett eventuellt försämrat läge och nu ser vi fram mot att starta upp sommarsäsongen.

Varm och snöfattig vinter

Det första kvartalet 2020 har varit exceptionellt milt och snöfattigt vilket data från SMHI visar. Under de senaste 10 åren har i genomsnitt 59 cm nysnö fallit i Greens huvudorter medan utfallet under första kvartalet var 10 cm. Den snöfattiga vintern har påverkat det finansiella utfallet negativt; omsättningsmässigt har vi påverkats med ca 135 mkr i kvartalet jämfört med ett normalår. Genom att ställa om verksamheten har vi ersatt ca 50 mkr av vinteraktiviteterna med merförsäljning och tidigareläggning av avtal- och finplaneringsarbeten. Resultatmässigt tappar vi cirka 40 mkr, vilket vi kompenserat med cirka 20 mkr genom att dels ställa om verksamheten och dels genom utförda förbättringsåtgärder som resulterat i ett bättre kostnadsläge.

Vi är vana att hantera variationer i verksamheten, inte minst väderrelaterade sådana, men vintersäsongen 2019/2020 har varit exceptionell. I östra och centrala delarna av Sverige ser vi ett behov av att bättre förbereda oss och våra kunder inför kommande vintrar så att vi inte drabbas lika hårt i framtiden. Till exempel genom att förbereda för projekt som går att genomföra under milda förhållanden. Vi kommer även diskutera riskfördelningen av vinterverksamheten med våra kunder och leverantörer. I södra och västra Sverige har vi sedan tidigare en större vana att hantera snöfattiga vintrar vilket både vi och våra kunder tjänar på.

Segmenten

Omsättningsmässigt påverkades samtliga regioner av den milda vintern, men region Öst och Mitt har en relativt stor påverkan eftersom det normalt är mer snö och halka i dessa områden. Resultatmässigt har den milda vintern påverkat region Öst i stor omfattning, medan resterande regioner har lyckats kompensera bortfallet bättre. Vi kan även konstatera att de bolag som har ett stort inslag av finplanering haft en gynnsam situation i kvartalet.

Hittills begränsad påverkan från pandemin

Utbrottet av covid-19 har påverkat hela vårt samhälle och i den uppkomna situationen arbetar vi systematiskt för att säkerställa våra medarbetares hälsa och att fortsatt kunna leverera utan avbrott till våra kunder. Vi är i dialog med våra kunder för att på bästa sätt vara behjälpliga i en svår situation. Vår inriktning på hållbarhet och initiativ som Green Steps blir väldigt relevanta när samhället kommer under press. Vi har inte haft några allvarliga störningar av leveranser kopplat till hög sjukfrånvaro. Pandemin har än så länge haft begränsad finansiell påverkan på vår verksamhet. Det är dock mycket svårt att bedöma framtiden och vi håller hög handlingsberedskap för ett eventuellt försämrat läge.

Kommande förvärv och nyemission

En viktig del av vår strategi är att fortsätta knyta framgångsrika bolag till gruppen. Vi är i samtal med flera intressanta bolag i både Sverige och Norden som passar väl in i vår entreprenöriella kultur. För att genomföra förvärvsstrategin har vi har ett behov av att förstärka vår balansräkning och har kommunicerat avsikten att föreslå en företrädesemission på cirka 150 mkr.

Starten på 2020 har varit omskakande på många sätt men vi har en i grunden stabil verksamhet med trygga kunder. Vintern var exceptionell men hanterades efter omständigheterna väl, och nu när vi kommer in i sommarhalvåret ser vi fram emot att starta upp säsongen. Vi utför ett viktigt arbete med våra utemiljöer i hela Sverige, som fyller en viktig funktion i människors liv - vilket fortsatt kommer att bidra till en stabil tillväxt över tid.

Presentation av rapporten

Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 6 maj klockan 10.30 CET.

Deltagare ringer in på 08-505 583 56

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q1-2020

 

Denna information är sådan information Green Landscaping Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08:00 CET.
 

Bilder

    Prenumerera