Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2019-05-07 09:20 CEST

Rättelse av pressmeddelande avseende delårs­rapport januari-mars 2019

Rättelse: Rättelsen avser den bifogade rapportfilen, som saknade sidorna 7-9. Det tidigare pressmeddelandet har därefter ändrats. ”Stabilt kvartal och positiva synergier från förvärvet av Svensk Markservice”

Januari-mars 2019

 • Omsättningen i kvartalet uppgick till 461,2 (220,1) mkr, en ökning med 109,5 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till 12,7 procent. Rensat för säsongsvariation är tillväxten 5,7 procent.
 • Justerad EBITA uppgick till 1,3 (–3,8) mkr.
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 0,3 (–1,7) procent. Marginalen påverkas positivt av synergierna med Svensk Markservice.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,8 (0,6) mkr. Kassaflödet påverkades positivt med 10,0 mkr som en följd av IFRS 16.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,71 kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,71 kronor.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 14,1 (16,3) mkr vilket härrör från integrationen av Svensk Markservice och listbytet.
 • Påverkan av IFRS 16 på EBITA uppgick till 1,2 mkr och 0 i nettokassaflöde.
 • Integrationen av Svensk Markservice fortsätter enligt plan.
 • Green Landscapings genomförde ett listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm den 16 april.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

2019 har börjat bra för Green Landscaping. Omsättningen i det första kvartalet uppgick till 461,3 mkr, vilket är 109,5 procent högre än i motsvarande kvartal 2018. Merparten av tillväxten kan härledas till förvärvet av Svensk Markservice. Vår organiska tillväxt om 12,7 procent är efter justering av säsongsvariation för sportsegmentet 5,7 procent. Vi ser också att integrationen av Svensk Markservice börjar bidra till lönsamheten. Justerad EBITA i kvartalet uppgick till 1,3 mkr och marginalen förbättrades med 2 procentenheter.

En stabil inledning på året
Vintermånaderna innebär generellt lågsäsong för vår verksamhet. Vi har haft mindre snöröjning och halkbekämpning i år än föregående år, som var ovanligt snörikt. Landscapingtjänsterna har dock gynnats positivt av den relativt begränsade snömängden, och våra specialisttjänster inom sport- och fritidsanläggning har kunnat påbörja fler arbeten i kvartalet än planerat. Särskilt vårt dotterbolag Svensk Jordelit har rapporterat en stark utveckling i kvartalet jämfört med föregående år.

Positiva effekter från integrationen av Svensk Markservice
Arbetet att integrera Svensk Markservice påbörjades i december 2018 och fortskrider enligt plan. Green Landscapings framgångar under senare år bygger bland annat på filosofin Lean Manufacturing. Detta är en central del av integrationen, där vi bryter ner arbetet i olika handlingsplaner och säkerställer att alla arbetar mot gemensamma mål. Redan nu kan vi konstatera att synergieffekter bidrar till en starkare lönsamhet i kvartalet.

Byte till huvudlistan
Efter kvartalets utgång har Green Landscaping genomfört ett listbyte från Nasdaq First North till huvudmarknaden Nasdaq Stockholm, i linje med vår tidigare kommunicerade ambition. Det innebär en ytterligare höjd kvalitetsstämpel för koncernen, som kommer hjälpa oss i såväl kundrelationerna som dialogen med potentiella förvärvskandidater. Vi har en fortsatt tydlig ambition att konsolidera utemiljöbranschen i Sverige. På längre sikt ser vi också en potentiell expansion utanför Sveriges gränser.

Vinnande kultur
Green Landscapings kultur bygger på den entreprenörsanda som kommer ur vår decentraliserade modell. Genom att låta våra lokala verksamheter till fullo utnyttja sina kunskaper på sina lokala marknader levereras inte bara goda resultat utan också långsiktiga värden i form av kundrelationer och engagerade medarbetare. Vi utvecklar hela tiden samarbetsformerna mellan verksamheterna, och detta blir än viktigare i och med ett så pass stort förvärv som Svensk Markservice. Genom att arbeta tillsammans kan vi konkurrera effektivare och generera högre tillväxt över tid. Det skapar också en vinnande kultur som kommer alla till gagn – såväl medarbetare som kunder och aktieägare.

Presentation av rapporten
Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 7 maj kl 10.30 CET. Deltagare ringer in på följande nummer: +46 8 519 993 83. Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q1-2019

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 9:20 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

  Prenumerera