Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2019-08-28 08:00 CEST

Delårs­rapport april-juni 2019

”Stabilt kvartal och integrationen av Svensk Markservice fortsätter enligt plan”

Delårs­rapport Q2 2019Delårs­rapport Q2 2019April-juni 2019

 • Omsättningen i kvartalet uppgick till 532,3 (317,9) mkr, en ökning med 67,4 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till –0,6 procent. Rensat för säsongsvariationer var tillväxten 1,0 procent.
 • Justerad EBITA uppgick till 34,9 (26,3) mkr. En ökning med 32,7 procent.
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 6,7 (8,3) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,5 (9,1) mkr. Kassaflödet påverkades positivt med 12,6 mkr pga. IFRS 16.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 kronor.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 8,7 (0,4) mkr vilket härrör från noteringskostnader och integrationen av Svensk Markservice.
 • Påverkan av IFRS 16 på EBITA uppgick till 0,1 mkr och 0 i nettokassaflöde.
 • I april genomfördes ett listbyte till huvudlistan Nasdaq Stockholm.


VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Green Landscaping fortsätter andra kvartalet 2019 med tillväxt och lönsamhet enligt plan. Omsättningen under kvartalet uppgick till 532,3 mkr, motsvarande en ökning med 67,4 procent. Fokus i andra kvartalet har främst legat på integrationen av Svensk Markservice och att leverera god kvalitet till våra kunder.

Justerad EBITA uppgick till 34,9 (26,3) mkr, en ökning med 32,7 procent. Marginalen var 6,7 (8,3) procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Huvudorsaken till minskningen är förvärvet av Svensk Markservice, som har en lägre vinstmarginal än gruppen i övrigt.

Vi har i samband med flytten till Nasdaq Stockholm stärkt den interna kontrollen med bland annat en mer restriktiv vinstavräkning. Vinsten förväntas därför vara jämnare mellan andra och tredje kvartalet jämfört med föregående år.

Kassaflödet var från den löpande verksamheten 67,3 (9,7) mkr under första halvåret vilket är betydligt starkare än föregående år, också det enligt plan.

Fortsatt positiva effekter av integrationen
I samband med förvärvet av Svensk Markservice kommunicerade vi förväntade synergier om 25 mkr på års­basis till 2020. Per sista juni är synergier om 25 mkr realiserade till den tidigare kommunicerade kostnaden om 20 mkr. Vi ser redan nu under 2019 positiva effekter av synergierna. Integrationsarbetet kommer att fortsätta inom ramen för den löpande verksamheten. Jag är mycket nöjd över hur effektivt organisationen levererat i integrationsarbetet hittills.

Förvärv
I kvartalet förvärvades Mark & Trädgård Skottorp, en affär som stärker koncernens ställning ytterligare inom grönyteskötsel och landscaping i Halland och Skåne.

Vi har en fortsatt tydlig ambition att konsolidera utemiljöbranschen i Sverige och för dialoger med flertalet intressanta förvärvskandidater.

Integration genom en vinnande kultur
Vi bygger fortsatt vidare på den entreprenörsanda som genomsyrar vår kultur och som är en viktig del för en framgångsrik integration. Under hösten startar en ledarskapsutveckling där mer än 170 ledare från hela koncernen kommer att delta. Vi gör också en satsning på framtida ledare i koncernen där vi lägger stort fokus på att öka antalet kvinnor i ledande befattning.

Green Landscaping fortsätter sin resa med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet.

Presentation av rapporten

Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 28 augusti klockan 10.30 CET.

Deltagare ringer in på +46 8 505 583 66

Presentationen kan följas via webcast https://financialhearings.com/event/12029.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 klockan 08:00 CET.

Bilder

  Prenumerera