Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-04-20 18:30 CEST

Pareto Securities har meddelat att stabiliseringsåtgärder avseende Green Landscapings aktier har vidtagits samt att stabiliseringsperioden avslutats

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Som tidigare offentliggjorts har Pareto Securities agerat stabiliseringsansvarig i samband med erbjudandet att förvärva nyemitterade och befintliga aktier i Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”) och noteringen på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Pareto Securities har meddelat Bolaget att stabiliseringsperioden nu har avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har FSN Capital III*, på begäran av Pareto Securities, åtagit sig att sälja ytterligare högst 2 677 500 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Pareto Securities har meddelat Bolaget att Pareto Securities inte kommer att utnyttja Övertilldelningsoptionen. 

Pareto Securities har meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits (i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknads­missbruksförordning) på Nasdaq First North i enlighet med vad som framkommer nedan.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Green Landscaping Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0010985028)
Erbjudandestorlek (aktier): 17 850 000
Övertilldelningsoption (aktier): 2 677 500
Erbjudandepris (SEK): 21,00
Ticker: GREEN
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare transaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än vad som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet
(antal aktier)
Pris
(högsta)
Pris
(lägsta)
Pris
(genomsnitt)
Valuta Handelsplats
2018-03-23 2 023 862  21,00  20,25  20,8160  SEK Nasdaq First North
2018-03-26 27 856  21,00  21,00  21,00  SEK Nasdaq First North
2018-03-27 126 209  21,00  20,50  20,8123  SEK Nasdaq First North
2018-03-28 59 882  20,80  20,30  20,5074  SEK Nasdaq First North
2018-03-29 6 290  20,85  20,60  20,6397  SEK Nasdaq First North
2018-04-03 22 510 20,60 20,40 20,4632 SEK Nasdaq First North
2018-04-04 40 000 20,70 19,90 20,1727 SEK Nasdaq First North
2018-04-05 17 984 20,50 19,85 20,0138 SEK Nasdaq First North
2018-04-06 15 499 20,30 19,95 20,0507 SEK Nasdaq First North
2018-04-09 39 347 20,00 19,50 19,7656 SEK Nasdaq First North
2018-04-10 106 231 20,05 19,50 20,0070 SEK Nasdaq First North
2018-04-11 5 200 19,60 19,40 19,4635 SEK Nasdaq First North
2018-04-12 5 990 19,50 19,30 19,3835 SEK Nasdaq First North
2018-04-13 5 337 19,50 19,30 19,4630 SEK Nasdaq First North
2018-04-16 10 000 19,50 19,40 19,4990 SEK Nasdaq First North
2018-04-17 20 064 19,60 19,30 19,5037 SEK Nasdaq First North
2018-04-18 7 500 20,00 19,80 19,8533 SEK Nasdaq First North
2018-04-19 58 000 20,50 20,43 20,4549 SEK Nasdaq First North
2018-04-20 77 739 20,70 20,30 20,4901 SEK Nasdaq First North

För ytterligare information, kontakta:
Johan Nordström, VD, Green Landscaping

Mob: +46 708 38 58 12
E-post: johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, Green Landscaping
Mob: +46 701 08 70 19
E-post: cfm@greenlandscaping.se 

Denna information är sådan information som Green Landscaping är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018, kl. 18.30.

Om Green Landscaping
Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju** förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårs­försäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårs­resultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.

Pareto Securities agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


* Med ”FSN Capital III” avses FSN Capital Holding Jersey III Limited, i dess egenskap av general partner (på svenska motsvarande ’komplementär’) för FSN Capital GP III L.P. i dess egenskap av general partner för FSN Capital III Limited Partnership.

** Inkluderar inte förvärv av Miljöbyggarna Stockholm Aktiebolag som fusionerades med Bolaget 2016 eller Goldcup 16362 AB (u.ä.t. Green Landscaping Incentive AB) som förvärvades som ett lagerbolag i februari 2018 för administration av Bolagets planerade teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram.

Bilder

    Prenumerera