Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-11-29 14:30 CET

Green Landscaping slutför förvärvet av Svensk Markservice

Green Landscaping Holding AB (publ) har idag tillträtt samtliga utestående aktier i Svensk Markservice Holding AB.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping tecknat avtal om att förvärva Svensk Markservice och därigenom skapa en rikstäckande leverantör av gröneyteskötsel- och landscapingtjänster. Den 21 november erhölls Konkurrensverkets godkännande, och tillträde har skett per idag.

Svensk Markservice grundades 1991 och är en svensk leverantör av grönyteskötsel med närvaro i hela Sverige. Bolaget rapporterade justerade totala rörelseintäkter om cirka 879 miljoner kronor, justerad EBITDA om cirka 53 miljoner kronor och justerad EBITA om ca 27 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna till och med augusti 2018*.

Integrationsarbetet påbörjas omedelbart. Integrationskostnader om cirka 20 miljoner kronor förväntas ge en engångspåverkan på Green Landscapings EBITDA, där den större delen av engångskostnaderna påverkar 2019. Förvärvet förväntas ge EPS-tillväxt från och med 2019. Totala årliga run rate-kostnadssynergier förväntas uppgå till cirka 25 miljoner kronor. Synergierna förväntas vara fullt realiserade i slutet av 2020.

”Jag är mycket nöjd att slutföra förvärvet av Svensk Markservice. Vi kommer genast påbörja integrationsarbetet, där vi i samförstånd med bolagets medarbetare, kunder och samarbetspartners ska implementera en plan med kundens behov i fokus. Så som vi tidigare kommunicerat ser vi betydande synergier genom förbättrad sourcing, resursoptimering samt ökad effektivitet. Vårt mål med detta förvärv är att leverera ännu större värde till våra kunder och samhället i stort”, säger Johan Nordström, vd för Green Landscaping.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD Green Landscaping, +46 708 38 58 12
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information Green Landscaping Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 14:30 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Framtidsinriktad information

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt om fördelar med förvärvet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”förväntas” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Faktiska resultat kan komma att avsevärt avvika från de resultat som uttrycks eller antytts i den framtidsinriktade informationen till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Green Landscapings kontroll. Sådana faktorer kan vara Green Landscapings möjligheter att fullfölja förvärvet, integrera Svensk Markservice i sin verksamhet och implementera sin förvärvsstrategi. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och Green Landscaping åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera


*Totala rörelseintäkter, EBITDA och EBITA justerad för förvärv, avvecklade verksamheter samt poster av engångskaraktär

Bilder

    Prenumerera