Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-03-23 08:30 CET

Green Landscaping offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”), offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet var stort, både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i sammandrag:

 • I Erbjudandet såldes totalt 17 850 000 aktier, varav 3 571 429 nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och 14 278 571 befintliga aktier som erbjöds av FSN Capital III* och övriga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
 • För att täcka eventuell övertilldelning har FSN Capital III därutöver åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 2 677 500 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer högst 20 527 500 aktier ha sålts i Erbjudandet, motsvarande cirka 58 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 35 498 909.
 • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde av Bolagets aktier efter Erbjudandet om cirka 745 MSEK.
 • Nyemissionen tillförde Bolaget en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före transaktionskostnader.
 • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer FSN Capital III vara den största aktieägaren med cirka 18,6 procent av aktierna i Bolaget under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. Bolagets VD Johan Nordström kommer omedelbart efter Erbjudandets genomförande, äga cirka 9,6 procent av aktierna i Bolaget.
 • De nya aktieägarna inkluderar svenska och internationella institutionella investerare, däribland familjen Salén, samt investerare från den svenska allmänheten.
 • Green Landscaping har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm inom tolv månader efter att noteringen på Nasdaq First North fullföljts.
 • Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North inleds idag under kortnamnet ”GREEN” (ISIN-kod: SE0010985028) och beräknad likviddag är den 27 mars 2018.

Johan Nordström, VD, kommenterar:
”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats under de senaste veckorna för Green Landscaping och vår strategi för lönsam tillväxt. Jag välkomnar alla nya aktieägare till bolaget och ser fram emot att fortsätta vår resa med fokus på kundnytta, hållbarhet och kvalitet i en publik miljö.”

Per Sjöstrand, styrelseordförande, kommenterar:
”Genom noteringen får vi mycket goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av utemiljöbranschen, samtidigt som ökad transparens ger kunderna ytterligare trygghet. Vi välkomnar alla nya aktieägare till bolaget och framförallt välkomnar vi familjen Salén som en ny och aktiv storägare samt potentiell styrelsemedlem som kan stödja bolagets fortsatta strategiska arbete. Styrelsen är stolt över vad ledningen hittills åstadkommit och ser med tillförsikt på framtiden.”

Andreas Bruzelius, Principal, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital III), kommenterar:
”Drivet av en exceptionell insats av ledningen och medarbetarna har Green Landscaping utvecklats under de senaste åren och är nu väl rustat för att ta nästa steg på sin tillväxtresa. Å FSN Capital III:s vägnar vill jag tacka ledning, styrelse och anställda för deras hängivenhet till att utveckla bolaget. Vi är också glada att se en imponerande uppsättning nya aktieägare i Green, vilket kommer att bidra med ett starkt stöd för att etablera Green som Nordens ledande aktör inom sitt område.”

Om Green Landscaping
Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju** förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårs­försäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårs­resultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.

Pareto Securities agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Rådgivare
Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Green Landscaping. Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

Om FSN Capital
Sedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare svenska investeringar finns Troax, Instalco, Actic, Kjell & Company och Bygghemma. För mer information, se (www.fsncapital.com).

För ytterligare information, kontakta:
Johan Nordström, VD, Green Landscaping

Mob: +46 708 38 58 12
E-post: johan.nordstrom@greenlandscaping.se  

Carl-Fredrik Meijer, CFO, Green Landscaping
Mob: +46 701 08 70 19
E-post: cfm@greenlandscaping.se 

Denna information är sådan information som Green Landscaping är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018, kl. 08.30.

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”,

”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.


* Med ”FSN Capital III” avses FSN Capital Holding Jersey III Limited, i dess egenskap av general partner (på svenska motsvarande ’komplementär’) för FSN Capital GP III L.P. i dess egenskap av general partner för FSN Capital III Limited Partnership.

** Inkluderar inte förvärv av Miljöbyggarna Stockholm Aktiebolag som fusionerades med Bolaget 2016 eller Goldcup 16362 AB (u.ä.t. Green Landscaping Incentive AB) som förvärvades som ett lagerbolag i februari 2018 för administration av Bolagets planerade teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram.

Bilder

  Prenumerera