Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-03-01 11:00 CET

Green Landscaping offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. I samband med en notering har Bolagets huvudägare, FSN Capital III* beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Green Landscaping genom en försäljning av befintliga aktier kombinerat med en nyemission (”Erbjudandet”). Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknads­värde på Bolagets aktier om cirka 670 MSEK före Erbjudandet.
 • Erbjudandet förväntas omfatta minst 17 850 000 aktier, varav 3 571 429 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och minst 14 278 571 befintliga aktier som erbjuds av FSN Capital III och övriga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före transaktionskostnader. 
 • Det sammanlagda värdet av Erbjudandet förväntas uppgå till minst cirka 375 MSEK.
 • Sex svenska investerare har, på vissa villkor, lagt order att förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde av totalt cirka 205 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Erbjudandet (”Ankarinvesterarna”). Som del av dessa order från Ankarinvesterarna, har Bolagets VD, Johan Nordström, åtagit sig att förvärva befintliga aktier i Erbjudandet för cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Erbjudandet. Med undantag för Johan Nordström kommer Ankarinvesterarna inte garanteras tilldelning men kan komma att särskilt beaktas vid tilldelning.
 • Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 12 mars 2018.
 • Första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North beräknas till omkring den 23 mars 2018.

Bakgrund till Erbjudandet
FSN Capital III är sedan 2009 huvudägare i Bolaget och äger idag cirka 60 procent av Bolaget. FSN Capital III har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. FSN Capital III anser att Bolaget uppnått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas.

FSN Capital III, tillsammans med Green Landscapings styrelse och ledning, anser att det nu är rätt tidpunkt för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet syftar till att stödja Bolagets förvärvsstrategi och Bolagets ambition att spela en central roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen i Nordeuropa. Erbjudandet förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green Landscaping och dess verksamhet.

Johan Nordström, VD, kommenterar:
”Green Landscaping har byggt en position som Sveriges ledande företag inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Under de senaste åren har vi lagt kraft på att effektivisera verksamheten med fokus på kundnytta, hållbarhet och kvalitet, och därigenom etablerat en plattform för lönsam tillväxt. Vi är nu redo för nästa steg i vår utveckling och jag och mina kollegor ser fram mot kommande börsnotering, som ligger väl i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi.”

Per Sjöstrand, styrelseordförande, kommenterar:
”Under de senaste åren har ledningen på Green Landscaping tagit bolaget genom en effektiviseringsfas med många omfattande förändringar, vilket resulterat i ökad kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Nu går bolaget in i nästa fas med fokus på lönsam tillväxt. Det är styrelsens och ledningens ambition att bolaget fortsatt ska spela en central roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen. Med den kommande börsnoteringen breddas Green Landscapings finansieringsmöjligheter, samtidigt som bolaget får en kvalitetsstämpel som ger trygghet till kunderna.”

Andreas Bruzelius, Principal, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital III), kommenterar:
”Green Landscaping skapades för snart 10 år sedan i syfte att etablera ett ledande nationellt bolag i utemiljöbranschen och Bolaget har sedan dess utvecklats till en fullskalig leverantör. Bolaget befinner sig i ett starkt operativt momentum med goda möjligheter att fortsätta växa med lönsamhet, såväl organiskt som att genom bolagsförvärv konsolidera den fragmenterade marknaden i Norden. Vi anser därför att tiden är rätt för en börsnotering. En notering kommer främja Green Landscapings fortsatta tillväxt och utveckling, genom att bland annat bredda Bolagets finansieringsalternativ.”

Om Green Landscaping Holding AB (publ)
Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 017 MSEK under 2017, inklusive helårs­försäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårs­resultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.

Finansiella mål
Green Landscaping har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:

 • Organisk tillväxt: Förväntas i genomsnitt vara i nivå med marknads­tillväxten om 5 procent.
 • Förvärvad tillväxt: Målet är att i genomsnitt växa med 15 procent per år. Målet utrycks som en ”run-rate siffra” (pro-forma). Utfallet kan bli både lägre och högre beroende på marknads­förutsättningarna.
 • Lönsamhet: Målet är att uppnå en EBITDA-marginal om 11 procent.
 • Kapitalstruktur: Nettoskulden i relation till EBITDA, exklusive tillfälliga avvikelser, ska inte överstiga 2,5 gånger.
 • Utdelningspolicy: Målet är att cirka 40 procent av årets resultat skall lämnas för utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta Bolagets långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov. 

Prospekt och anmälningssedlar
Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar förväntas offentliggöras omkring den 12 mars 2018 på Green Landscapings hemsida (www.greenlandscapinggroup.se) och Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Anmälningssedel finns tillgänglig på Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst (www.avanza.se).

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod för allmänheten 13 mars–21 mars 2018
Anmälningsperiod för institutionella investerare 13 mars–22 mars 2018
Första handelsdag på Nasdaq First North 23 mars 2018
Likviddag 27 mars 2018

Rådgivare
Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls är legal rådgivare till Green Landscaping. Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

Om FSN Capital
Sedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare svenska investeringar finns Troax, Instalco, Actic, Kjell & Company och Bygghemma. För mer information, se www.fsncapital.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Nordström, VD, Green Landscaping

Mob: +46 708 38 58 12
E-post: johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, Green Landscaping
Mob: +46 701 08 70 19
E-post: cfm@greenlandscaping.se 

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”,

”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.


*) Med ”FSN Capital III” avses FSN Capital Holding Jersey III Limited, i dess egenskap av general partner (på svenska motsvarande ’komplementär’) för FSN Capital GP III L.P. i dess egenskap av general partner för FSN Capital III Limited Partnership. 

Bilder

  Prenumerera