Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2018-10-15 17:45 CEST

Green Landscaping förvärvar Svensk Markservice – en rikstäckande aktör inom grönyteskötsel- och landscapingtjänster i Sverige

Green Landscaping Holding AB (publ) ("Green Landscaping") har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Svensk Markservice Holding AB ("Svensk Markservice") från Nalka Strukturfond AB ("Nalka") och vissa andra minoritetsägare, däribland medlemmar i Svensk Markservice ledningsgrupp.

Höjdpunkter

  • Green Landscaping har tecknat avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Svensk Markservice från Nalka och vissa andra minoritetsägare, däribland medlemmar i Svensk Markservice ledningsgrupp
  • Svensk Markservice är en rikstäckande aktör inom grönyteskötsel- och landscapingtjänster i Sverige
  • Köpeskillingen uppgår till 398 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis (EV) och finansieras helt genom nyupptagna kreditfaciliteter
  • Svensk Markservice rapporterade justerade totala rörelseintäkter om cirka 879 miljoner kronor, justerad EBITDA om cirka 53 miljoner kronor och justerad EBITA om ca 27 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna till och med augusti 2018*
  • Förvärvet stärker Green Landscapings position i Sverige inom segmentet Grönyteskötsel och Landscaping
  • Betydande kundvärde skapas genom förvärvet i form av kostnadssynergier, ökad produktivitet samt stärkt lokal närvaro. Run rate-kostnadssynergier om cirka 25 miljoner kronor förväntas
  • Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018

Transaktionsöversikt

Svensk Markservice grundades 1991 och är en svensk leverantör av grönyteskötsel med närvaro i hela Sverige. Bolaget utvecklar och förvaltar utomhusmiljöer samt erbjuder året runt-tjänster till både privata och offentliga markägare. Tjänsterna inkluderar trädgårdsskötsel, städning, trädfällning, asfaltering, dränering och snöröjning. Svensk Markservice rapporterade justerade totala rörelseintäkter om cirka 879 miljoner kronor, justerad EBITDA om cirka 53 miljoner kronor och justerad EBITA om ca 27 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna till och med augusti 20181.

Förvärvet kommer att möjliggöra en förstärkt marknads­position inom grönyteskötsel och landscaping för Green Landscaping. Ett större bolag gynnar kunderna i form av ökad lokal närvaro, högre produktivitet och ett bredare tjänsteutbud. Vidare lämnar förvärvet ytterligare utrymme för konsolidering på en fragmenterad marknad.

Köpeskillingen uppgår till 398 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis (EV) och finansieras helt genom nyupptagna kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ge EPS-tillväxt från och med 2019. Totala årliga run rate-kostnadssynergier förväntas uppgå till cirka 25 miljoner kronor genom förbättrad sourcing, resursoptimering samt ökad effektivitet. Synergierna förväntas vara fullt realiserade i slutet av 2020. Integrationskostnader om cirka 20 miljoner kronor förväntas ge en engångspåverkan på EBITDA, där den större delen av engångskostnaderna påverkar 2019.

Johan Nordström, VD för Green Landscaping kommenterar: ”Vi är imponerade av kvaliteten på Svensk Markservice och har följt bolaget under en längre tid. Kombinationen av Green Landscaping och Svensk Markservice skapar en rikstäckande leverantör av grönyteskötsel- och landscapingtjänster och är en perfekt matchning. Förvärvet gör att vi kan förbättra satsningar såsom Green Steps och leverera ännu större värde till våra kunder och till samhället i stort.“

Per Sjöstrand, styrelseordförande för Green Landscaping fortsätter: ”Det är fantastiskt att se hur Green Landscaping fortsätter att leverera på sin förvärvsstrategi efter den framgångsrika börsintroduktionen tidigare i år. Detta är en industriellt riktig affär och Svensk Markservice är ett mycket fint bolag som kommer att bidra väsentligt till utvecklingen av Green Landscaping och stärka vårt kunderbjudande.”

Johan Hesser, VD för Nalka Invest kommenterar: ”Vi är både glada och stolta över den utveckling som vi tillsammans med ledning och medarbetare har skapat för Svensk Markservice. Tillsammans får Svensk Markservice och Green Landscaping en stark geografisk täckning i Sverige där de två bolagens befintliga verksamheter strategiskt kompletterar varandra väl. Vi är övertygade om att verksamheten har mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt tillsammans med Green Landscaping.”

Regulatorisk process

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018.

Rådgivare

SEB Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist har agerat legal rådgivare till Green Landscaping.

För ytterligare information:

Johan Nordström, VD Green Landscaping, +46 708 38 58 12
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se 

Denna information är sådan information Green Landscaping Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 17:45 CET.

Green Landscaping Group är en ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer i Sverige. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities agerar som Certified Adviser. För ytterligare information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Viktig information

Vissa siffror i detta pressmeddelande har avrundats där det ansetts lämpligt. Detta kan innebära att vissa siffror och tabeller inte summerar korrekt. 

Framtidsinriktad information

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt om fördelar med förvärvet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”förväntas” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Faktiska resultat komma att avsevärt avvika från de resultat som uttrycks eller antytts i den framtidsinriktade informationen till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Green Landscapings kontroll. Sådana faktorer kan vara Green Landscapings möjligheter att fullfölja förvärvet, integrera Svensk Markservice i sin verksamhet och implementera sin förvärvsstrategi. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och Green Landscaping åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen.


*Totala rörelseintäkter, EBITDA och EBITA justerad för förvärv, avvecklade verksamheter samt poster av engångskaraktär

Bilder

    Prenumerera