Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2018-11-12 14:00 CET

Delårs­rapport januari-september 2018

”Fortsatt hög tillväxt samt strategiskt viktigt förvärv av Svensk Markservice”

Juli-september 2018

 •  Omsättningen i kvartalet uppgick till 267,1 miljoner kronor (224,6), en ökning med 19 procent.
 •  Organisk tillväxt uppgick till 8 procentenheter och förvärvad tillväxt till 11 procentenheter.
 •  Justerad EBITDA uppgick till 23,8 miljoner kronor (24,3).
 •  Justerad EBITDA-marginal uppgick till 8,9 procent (10,8).
 •  Resultat före skatt uppgick till 9,0 miljoner kronor (7,5).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –31,5 miljoner kronor (–12,7).
 •  Vinst per aktie uppgick till 0,47 kronor. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 kronor.
 •  Justerad vinst per aktie uppgick till 0,47 kronor.
 •  Koncernen har i samband med delårs­rapporten konverterat till IFRS vilket påverkar resultat och balansräkning 2016, 2017 och 2018.

Januari-september 2018

 • Omsättningen uppgick till 805,1 miljoner kronor (535,1), en ökning med 50 procent varav 15 procentenheter är organisk och 35 procentenheter förvärvad tillväxt.
 • Justerad EBITDA uppgick till 63,3 miljoner kronor (44,5), en ökning med 42 procent.
 • Justerad EBITDA-marginal var 7,9 procent (8,3).
 • Resultat före skatt uppgick till 1,2 miljoner kronor (7,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –21,8 miljoner kronor (–18,0).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,29 kronor. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,29 kronor.
 • Justerad vinst per aktie uppgick till 0,81 kronor.
 • Green Landscapings aktier noterades för handel på Nasdaq First North den 23 mars.
 • Efter kvartalets utgång meddelades avsikten att förvärva Svensk Markservice som omsätter drygt 850 miljoner kronor. Förvärvet väntas slutföras under nästa kvartal efter godkännande från konkurrensverket.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Jag är nöjd att kunna konstatera att Green Landscaping fortsätter uppvisa god tillväxt. Omsättningen i kvartalet uppgick till 267 miljoner kronor, vilket är 19 procent högre än motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten var 8 procent, vilket är väsentligt högre än marknads­tillväxten. Lönsamheten har dock inte hängt med i den kraftiga tillväxten under året vilket är naturligt när en större andel nya projekt startas upp. Framåt stärker vi vårt fokus på kund och god projektstyrning samtidigt som erfarenheten av att driva de nya projekten ökar hos våra medarbetare.

Stärkt position i Väst
Under kvartalet genomförde vårt dotterbolag Tranemo Trädgårdstjänst ett mindre inkråmsförvärv av Borås Markentreprenad, som stärker koncernens ställning på utemiljömarknaden i Västra Götaland. Vi fortsätter arbeta enligt vår förvärvsagenda i syfte att professionalisera branschen och skapa ökad kundnytta.

Fortsatt utveckling för Green Steps
I kvartalet meddelade vi nästa steg för vårt projekt Green Steps, som syftar till att stärka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans med samverkansinitiativet Välkommen till Framtiden kommer vi att erbjuda upp till femton personer anställning som kombineras med kompetensutveckling inom grönyteskötsel. För oss är det viktigt att fler kommuner ställer ökade krav på socialt engagemang och professionell leverans i upphandlingarna. Högre kvalitet och integration medför signifkant ökad samhällsnytta.

Förvärv av Svensk Markservice
I oktober meddelade vi vår avsikt att förvärva Svensk Markservice, en rikstäckande aktör inom segment Grönyteskötsel & Landscaping i Sverige. Genom förvärvet gynnas kunderna i form av ökad lokal närvaro, högre produktivitet och ett bredare tjänsteutbud. Vi kommer också kunna satsa på initiativ som Green Steps i ännu högre utsträckning och skapa mer nytta för såväl kunder som samhället i stort. Förvärvet ska nu godkännas av Konkurrensverket, och förväntas slutföras under fjärde kvartalet.

När förvärvet slutförs kommer vi återkomma till hur den vidare integrationen ska ske. Redan nu vet vi att vi kommer att nå en kritisk massa som skapar möjligheter att effektivisera leveransen över tid genom synergier.

Arbetet med att förbereda bolaget för notering på Nasdaq Stockholm fortskrider enligt plan.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 14:00 CET.


Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB är Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Bilder

  Prenumerera